BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Nacizmo ištaka: atsakymas

Sekmadienį vienas įsitikinęs katalikas, beje, mokslų daktaras, man išaiškino, kad nebuvo jokio žydų genocido - papraščiausiai žydas Hitleris, žydas Himleris ir dar keletas žydų išnaikino savo brolius žydus, tokiu būdu norėdami atsikratyti viso blogio, kuris slypi žydų tautoje.

Klausimas: ar ši nuostata apie žydų tautoje slypintį blogį atitinka katalų bažnyčios mokymą ir apskritai krikščionybės doktriną?

Atsakymas: taip, šis pasaulio krikščionių sąmonėje giliai glūdintis prietaras apie žydų tautoje slypintį blogį ne tik atitinka katalikybės ir apskritai krikščionybės doktriną - jis tiesiogiai kyla iš jos.

Kas yra lankęs bet kurią krikščionių bažnyčią, ne būtinai - katalikų, ir girdėjęs kunigų skaitomas evengelijas, tas šventai tiki: žydai pasmerkė Jėzų myriop. Ne romėnai, ne kunigai ar kiti romėnams parsidavę kolaborantai, bet žydai. Tarsi netyčia išleidžiama iš akių, kad ir visi apaštalai, ir katalikų garbinamoji Marija, ir pats Jėzus buvo žydai. Už Jėzaus mirtį krikščionių bažnyčiose vieningai smerkiama žydų tauta.

Dvidešimtojo amžiaus viduryje pačius krikščionis sukrėtė nepaprastas žiaurumas, prie kurio privedė beveik du tūkstančius metų jų širdyse ugdytas antisemitizmas. Tačiau tik nedaugelis šiandien žino, kad žydų genocidą pradėjo ne naciai, bet šventoji katalikų bažnyčios inkvizicija, sukurta ir veikusi “neklystančiojo” katalikų šventojo tėvo nurodymu.

Kai vokiečių naciai privertė žydus prisisiūti prie savo drabužių šešiakampes žvaigždes, jie tik tik prisiminė seną ispanų inkvizitorių tradiciją. Viduramžių Ispanijoje, kur ir prasidėjo masinis žydų genocidas, žydai buvo verčiami siūtis prie savo drabužių “gėdos lopus”. Jeigu jie pasirodydavo gatvėje be tokio lopo, turėdavo arba mokėti didelę baudą, arba gauti inkvizicijos vienuolių lazdų.

Vadinamuosius “gėdos lopus” išgalvojo šventuoju iki šiol tebelaikomas katalikų bažnyčios tėvas Augustinas, padaręs beprotišką teologinį “atradimą”, neva žydai esą brolžudžio Kaino palikuonys, todėl paties Dievo valia turi būti pažymėti gėdos žyme. Šventasis ir neklystantysis katalikų tėvas tai beprotybei pritarė, ir ji tapo oficialia katalikų bažnyčios doktrina. Vargšamas žydams teko siūtis prie drabužių Kaino palikuonių lopus. Vėliau šią idėją prisiminė naciai.

Inkvicijos pasėta antisemitizmo sėkla sudygo kriščionių sąmonėje ir iki šių dienų išsilaikė jų folklore bei fobijose. Beprotiškos pasakaitės, kad žydai neva siurbia krikščionių vaikų kraują ir kepa macus, yra sukurtos bei paleistos šventųjų inkvizitorių ir po šiai dienai plinta su kitomis krikščioniškomis fobijomis. Nors žydai pagal savo tikėjimą vengia kraujo, o mėsą su neišbėgintu krauju laiko nešvaria ir nevalgoma, organizuotai krikščionių bažnyčių paleistas absurdas pasiekė mūsų dienas.

Didelį inkvizicijos smūgį žydų tauta patyrė maro laikais. Pradėjus plisti baisiąjai epidemijai, krikščionys mėgino gelbėtis, degindami ant inkvizicijos laužų raganas ir raganius, bet tai nepadėjo. Buvo pastebėta, kad maro liga kažkokiu būdu susijusi su vandeniu, kad ji, galimas daiktas, plinta per vandenį. O kas ją galėtų platinti? Aišku, žydai!

Antisemištiškai auklėtų krikščionių galvose negalėjo kilti kitos minties. Popiežius jai pritarė, tik nurodė,  kad tokie kaltinimai turėtų būti “kruopščiai patikrinti” ir “įrodyti”. Bažnyčios valdymo laikais prisipažinimas buvo laikomas pačiu geriausiu įrodymu, o inkvizicijos budeliai žinojo, kaip priversti kaltinamuosius prisipažinti.

Įdomu tai, kad dvidešimtąjame amžiuje kankinimų technologijas ištobulinę ir modernizavę bolševikai bei naciai viso labo perėmė krikščionių bažnyčios teisinę praktiką. Efektyvūs buvo ir nacių pirmatkų sukurti tardymo įrankiai - juk kankinami žydai noriai prisipažindavo platinę marą ir juo užkrėtę miestų bei kaimų vandenis. Kad tik gailestingieji krikščionys liautųsi lupinėję nagus, laužę kaulis ir leistų kuo greičiau numirti!

Absurdiškiausia tai, kad tais laikais dar nebuvo atrasta nei maro, nei apskritai bakterijų. Platinti maro žydai nebūtų galėję net ir labai norėdami. Bet įstatytas į bažnyčios stakles žmogus prisipažins padaręs bet ką. Sakoma, kad Stalino kaikais NKVD budelių daužomi pasmerktieji darydavo dar absurdiškesnių prisipažinimų.

Nors katalikų inkvizicija tiesiogiai organizavo ir vykdė žydų tautos genocidą bei kurstė antižydiškas nuotaikas, krikščiopniškas atisemitizmas yra kilęs ne iš jos - jis turi gilesnes šaknis ir siekia pačią oficialiosios krikščionybės užuomazgą.

Antisemitizmo sėkla glūdi oficialiosiose evangelijoje. Skaitant jas, į akis krenta niekaip neišprendžiamas prieštaravimas: kai Jėzus atvyko į Jėruzalę, jis žydų minios buvo sutiktas kaip mesijas, o kitą dieną žydų minios pasmerktas mirti. Ar galėjo taip pasikeisti nuotaikos?

Yra žinoma, kad minia neprotauja ir nesunkiai valdoma, bet nereikia pamiršti, kad ji - labai inertiška masė. Taip, ji gali prakeikti savo kumyrus, o prakeiktuosius pakelti į šventųjų rangą, tačiau tam turi praeiti laiko. Kad Jėzų garbinusios žydų minios požiūris pasikeistų per dieną ar dvi dienas - neįtikėtinas dalykas. Nežiūrint į tai, Mato legenda tvirtina, kad žydai ne tik pasmerkė Jėzų, bet ir prisiėmė prakeiksmą ant savo galvų: “Visi žmonės šaukė: “Jo kraujas tekrinta ant mūsų ir ant mūsų vaikų!” Mt 27,25 Tokio prakeismo neprisiims joks sveiko proto žmogus, tuo labiau - religingas ir prakeiksmais tikintis žydas…

Ką tai galėtų reikšti?

Aišku, nei žydas Jėzus, bei jo apaštalai, nei kiti pirmieji mokiniai negalėjo būti antisemitai, nes visi buvo žydai. Jie į pasaulį žiūrėjo žydų akimis, o to pasaulio centras buvo Jeruzalė.

Dabar prisiminkim, kad oficialiosios evangelijos užrašytos ne Jėzaus dienomis, bet gerokai vėliau, kai romėnai jau buvo nuslopinę žydų sukilimą, nusiaubę Jeruzalę ir sugriovę žydų šventyklą. Pirmųjų Jėzaus mokinių bendruomenės jau buvo sunykusios ar sunaikintos.

Krikščionių pasaulio centras iš Jeruzalės tada jau buvo persikėlęs į Romą. Štai kodėl oficialiosiose evangelijų legendose į pasaulį jau žiūrima ne iš Jeruzalės, bet iš Romos pozicijų. Romėnai ir jų vietininkas Pilotas pasidaro geri, o Jėzaus tautiečiai žydai - blogi.

Romėnai žydus laikė sunaikinimo vertais savo priešais, o valstybinė religija yra pati geriausia priemonė pateisinti smurtą ir kitas valdančiųjų užmačias. Nuo imperatoriaus Konstantino laikų katalikų bažnyčia - oficialioji Romos institucija. Taigi krikščionybė - tai jau ne žydų, bet romėnų religija. Tokia su mekais kosmetiniais pakeitimais išliko iki šių dienų. Beje, Roma po šiai dienai tebeturi krikščionybės centro ambicijų, ji tebėra tokia pat antisemitiška.

Visa laimė - religijos įtaka nyksta, bažnyčių galia silpnėja. Vakarų pasaulyje rasinė diskriminacija ne tik išbraukta iš oficialiosios politikos, bet ir uždrausta. Nežiūrint į tai, antisemitizmas prasiveržia krikščionių sąmonėje absurdiškiausių idėjų ir fobijų forma, atisemitiniai prietarai tebėra gyvi mūsų tautų folklore. Matyt, priešiškumas žydams neišnyks tol, kol bus gyva krikščionybė - žydo Jėzaus mokymui absoliučiai priešinga ir pati žiauriausia pasaulio religija.

Nežiūrint į krikščionybės antisemitišką doktriną, visada buvo ir bus pavienių krikščionių, kurie nepritars nežmoniškai savo bažnyčių ideologijai. Yra žinoma, kad atsirado kunigų ir net vyskupų, kurie nacių laikais gelbėjo žydus nuo holokausto. Jų žmoniškumo žygdabis pasirodo dar didingesnis, kada žinai aplinkybes, kuriomis jie veikė. Juk tie kunigai ir vyskupai rizikavo gyvybe, laužydami savo bažnyčios antisemitines tradicijas ir nežiūrėdami savo popiežiaus susitarimo su Hitleriu.

Jų žmoniškumas buvo kur kas didesnis už religinį ribotumą ir krikščionišką beprotybę.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (34)

kostia2009-06-07 13:45

kur tu matai Vatikano atisemitizma ? na bent viena pavyzdi pasakyk .

Petras2009-06-07 13:50

Skaityk nuo pradžios - gal bent vienas pramuš apsauginį šarvą. Daugiau niekuo negaliu padėti.

kostia2009-06-07 14:05

isvedziojimai ir apriorines prielaidos nera irodymas ar faktas.

Petras2009-06-07 14:08

Atia, katalike Kostia, eik į savo bažnyčią.

eklipas2009-06-27 00:30

Tada nieko nebesuprantu, kas buvo Jėzaus mokymo nešėjai pasaulyje tuos pusantro tūkstančio metų nuo Konstantino, jei katolikai buvo tokie niekšai… gal pravoslavai.. nežinau.. visai pasimečiau.

Petras2009-06-27 04:57

Eklipai, pirmieji Jėzaus mokiniai nebuvo nei katalikai, nei stačiatikiai, nei protestantai. Tai buvo žydai.
Romėnų imperatorius Konstantinas katalikų bažnyčią įsteigė ketvirtajame amžiuje. Tai - ne Jėzaus mokinių, bet žydams priešiškų romėnų religija, keistas žydų religijos ir pagonybės mišinys.
O katalikai nieka nenešė Jėzaus mokymo. Jie neša tik savo magiškus ritualus, ir tas jų mokymas absoliučiai priešingas realiai gyvenusio žydo Jėzaus mokymui. Kada nors savo akimis paskaityk evangelijas.

eklipas2009-06-27 23:30

jei taip, kokiu būdu tos evangelijos pasiekė mūsų dienas? Skaitote hebraiškai?

Petras2009-06-28 14:39

Labai geras, katalikiškas klausimas. Kaip evangelijos galėjo pasiekti mūsų dienas, jeigu katalikų bažnyčia draudė jas platinti ir slėpė vienuolynuose?
Bet jos pasiekė, ir tai - ne katalikų nuopelnas.
Kada nors, Eklipai, pasidomėk religijų istorija ir sužinosi apie tokį popiežiaus priešą Liuterį, nuo kurio prasidėjo protestantizmo žygis per Europą. Liuteris laikėsi nuostatos, kad Šventąjį Raštą turi skaityti ne tik kunigaui ir vienuoliai, bet ir paprasti žmonės. Evangelijos buvo pradėtos versti į nacionalines kalbas. Pamažu atėjo eilė ir lietuvių kalbai. Tikriausiai girdėjai apie liuteronų kunigą Martybą Mažvydą, kuris išleido pirmąją lietuvišką knygą?
Švieskis, Eklipai, lavinkis. Suprantu, kad tavo tikėjimas trukdo priimti kai kurią informaciją, bet minimalų žinių lygį tikriausiai galėtum pasiekti. Galimas daiktas, tau užtenka katalikų bažnyčios katekizmo - tokiu atveju reikėtų juo ir pasitenkinti, nekaišioti nosies po negerus tinklalapius, kuriuose abejojama galvažudžių šventumu.

eklipas2009-07-07 09:07

po to kai Konstantinas paskelbė krikščionybę valstybine religija, nemažai krikščionių protestuodami pasitraukė į dykumas, vadinamieji pustelninkai, bet apie juos žinome labai nedaug ir Biblijos jie mums neperdavė… dar vėliau buvo daug panašių atvejų - kai kurie krikščionys stengėsi atsiriboti nuo “pasaulio” ir “pasaulietiškos krikščionybės” užsidarydavo į bendruomenes (eremitus) taip atsirado vienuolija, bet jie naudojosi katalikiška Biblija (graikiškai ir lotyniškai).

Petras2009-07-07 09:33

Buvo buvo, kaip nebuvo… Eklipai, vaikeli, aš neabejoju, kad į romėnų katalikus buvo pakrikštyta daugybė normalių žmonių, kurie nepritarė nei tavo bažnyčios inkvizicijai, nei antisemitizmui. Buvo netgi tokių, kurie rizikavo savo gyvybe ir gelbėjo žmones nuo nacių. Tačiau tai nepateisina nei tavo bažnyčios antisemitizmo, nei inkvizicijos. Kad ir kaip šlovintum savo bažnyčios šventąją inkviziciją, ji viso labo yra inkvizicija.
.

deimantukas2009-07-07 10:48

eklipai, man tiesiog keistas būdas, būnant nepageidaujamu, vistiek lįsti į akis. Na niekados nesiveržčiau į draugiją, kur vyrauja man svetima pasaulėžiūra ir juolab iš kurios esu vejamas lauk.

Remigijus > Koliai2009-07-22 22:35

Gerb. Kolia, aš paaukosiu savo šiek laiko, kad atsakyti į tavo klausimą.
Reikalauji fakto, kuris patvirtintų Vatikano antisemitizmą. Galiu tau duoti faktų net iš 11 amžiaus, kai buvo Ordino žudomi žydai, bet geriau apie tai, kas neseniai dar buvo. Popiežius Pijus XII niekada nestojo prieš Hitlerio diktatūrą, užmerkė akis į žydų žudymus. Tylėjo, lyg vandens į burną prisėmęs. Pijus XII nebuvo pasyvus – varė ant liberalizmo, komunizmo, bet Hitleris jam buvo mielas, nes tęsė per du tūkstančius metų puoselėtas antisemitines Vatikano tradicijas, kurios ryškėja iš įvairių popiežių bulių, pareiškimų apie žydus, suvažiavimų metu sakytų kalbų. Jei šitie faktai tau neįtikinimami, - sakyk savo kontrargumentus. Beje, baigiantis karui Vatikanas net gelbėjo nacius, bet apie tingiu rašinėti, gali „pagoglinti“ – surasi faktų.

davinchi2009-07-27 17:56

imkit ir skaitykit :) http://www.fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=40 natūralu tai, omeny turiu antisemitizmas pas katolikus. jei ne tai, tai visi krikščionys automatiškai taptų judėjų vergais :) juk jūs visi jiems - gojai, nepamirškit to, vargšai, tautines religijas sunaikinę ir netautiniais vardais pasivadinę krikščionys :)

Petras2009-07-27 22:07

Štai kur veda religinis nepakantumas: žudyti nekaltus žmones, įskaitant kūdikius, atrodo natūralus dalykas, tarsi eitų kalba apie pavalgymą, poilsį, lytinę sueitį… O jei dujų kameroje neužtroškinsi žyduko kūdikio, užaugęs jis tave, pagal dabinchi logiką, pavers vergu.

Pavartojau sąvoką “religinis nepakantumas” ir pagalvojau: o ar yra toks dalykas - “religinis pakantimas”? Ką jis galėtų reikšti? Ko gero, tai būtų tokia pat nesąmonė, kaip ir “sausas vanduo” arba “šviesi tamsa”. Religija - tai jau apribojimas, atsiskyrimas nuo kitatikių, suvienijimas prieš kitokius, nepakantumas kitokiems. Kaip ir nacionalizmas - priešiškumas kitoms tautoms.

Remigijus2009-07-27 23:59

Dėkui, Davinči už nuorodą, nors šita medžiaga man ir buvo žinoma. Tai greičiau tokie lokaliniai reiškiniai (ritualinės žmogžudystės) ir prisikiramos ne visai žydijai, o tik tam tikroms judėjų sektoms. Kažkur prasme, - konspiracinės terojis, nes realiai laimėtos bylos nebuvo, vien po sėję pogromai, kiek man žinoma ir Žemaitijoje - Telšiuose, Plungėje. Juridiškai JIE nebuvo priremti prie teisingumo sienos.
Katalikų antisemetizmas. Kokretus pavyzdys. Popiežiaus Urbono II ( prancūzas Otto de Lagery) valdymo laikotarpiu Pirmojo kryžiaus metu krikščionių “ordos” pakeliui pjovė žydus, nesutikusius persiverti į krikščionybę. Pjovė jų sinaguose, namuose. Virmes (Vokietija) sena žydų religijos centre paskerdė 800 žydų, sunaikino jų turtą. JKitai pasty nusižudė užsidarė vyskupo Alebrando namuose, kiti priėmė krištą. Krikščionys saiutėjo prieš žydus Anglijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Žydų metraštinkas taip rašė apie tuomentinius krikščionius”: ” Pakilo laukinė tauta, pašėlusi, sužiaurėjusi, prancūzų ir vokiečių šutvė, subėgusi iš visų kraštų”. Štai tokius judo krikščionis pasitiko mūsų protėviai baltai, kuriuos jau kitas popiižius vadino “velnio sanariais”. Galbūt iš čia žydams ir kilo:”geriausią iš gojų užmušk”. Nors ne - gojai buvo dar anksčiau, kas jie - tai visai atskira istorija.

Petras2009-07-28 10:57

Nepakantumo kitoms tautoms ir kitaip galvojantiems mokoma pačioje Biblijoje, tiksliau - Senajame Testamente, kuriame rasime ir plėšikiškų karų, ir genocido, netgi inkvizicijos ideologijos.

Kaip ir naujųjų laikų, taip ir senovės žmonės negalėjo šiaip sau užpulti kitą tautą ir ją paprasčiausiai apiplėšti. Dabar tai daroma vardan demokratijos, žmonijos laimės, humanizmo, ir netgi taikos, o senovės žydai (gal ne pirmieji) buvo susikūrę Dievo įsakymų ideologiją. Pagal Biblijos legendas jie ne šiaip sau atėjo iš Egipto į derlingas Artimųjų Rytų žemes ir išnaikino ten gyvenusias žemdirbių tautas – jie tai darė galingojo ir gailestingojo Dievo nurodymu. Ir tik dėl to, kad išnaikino ne visus gyventojus, mūsų laikų kalba sakant, nepakankamai nuožmiai atliko genocidą, jie vėliau susilaukė savo Viešpaties rūstybės.

Taigi svetimų žemių okupacija ir svetimo turto dalybos bei žiaurumas tampa teisėtu aktu – juk tas žemes ir jų turtus atidavė pats Dievas, liepęs išvaryti arba sunaikinti nukariautas tautas. Kuo ne šventieji karai?

Nagrinėjant Biblijoje dėstomą nukariavimų ir plėšikavimų ideologiją, į akis krenta tai, kad grobikiški karai visada yra dar ir religiniai karai. Nukariavę tautą, Dievo valios vykdytojai pirmiausia turi sunaikinti svetimą religiją:

Įst 12,2 Sugriaukite nugalėtų tautų visas dievų garbinimo vietas: kalnuose, kalvose ir po žaliuojančiais medžiais.
Įst 12,3 Išardykite jų aukurus, sutrupinkite stabus, sudeginkite šventąsias giraites, sudaužykite jų drožtus dievų atvaizdus ir išnaikinkite jų vardus iš tų vietų.

Religinis nepakantumas, plėšikavimai ir teroras prieš vietinius gyventojus eina išvien, visa tai daroma Dievo nurodymu:

Sk 33,50 Moabitų lygumose Viešpats kalbėjo Mozei:
Sk 33,51 ‘Kai pereisite Jordaną ir įeisite į Kanaano žemę,
Sk 33,52 išvykite visus to krašto gyventojus, sunaikinkite jų atvaizdus, sulaužykite stabus, išgriaukite visas aukštąsias stabų garbinimo vietas
Sk 33,53 ir apsigyvenkite šalyje, kurią Aš jums daviau paveldėti.
Sk 33,54 Pasidalykite ją burtų keliu: tiems, kurių bus daugiau, duokite didesnį žemės plotą, o kurių mažiau - mažesnį. Žemę išdalinkite burtų keliu giminėms ir šeimoms.
Sk 33,55 Jei neišvarysite žemės gyventojų, jie bus jums krislai akyse ir dygliai šonuose ir vargins jus krašte, kuriame jūs gyvensite.

Pakarto įstatymo knygoje yra pateikta miestų nukariavimo metodika. Apsuptam miestui pirmiau pasiūloma pasiduoti, ir jeigu jis sutinka, mieto gyventojai turi eiti nukariautojams lažą. Jeigu priešinasi, visi nukariauto miesto vyrai turi būti sunaikinti, bet moteris ir vaikus galima pasiimti sau kaip grobį. Ir tai – ne visada! Taip galima daryti tik su tomis tautomis, kurios gyvena toliau nuo tavęs. Jeigu nukariavai artimą miestą, su juo turi būti elgiamasi kitaip:

Įst 20,16 Tuose miestuose, kurie tau duoti paveldėti, nepalik nieko gyvo, kas kvėpuoja.

Religija – tai dar ir nepakantumas kitaip galvojantiems. Pakartoto įstatymo knygoje yra mokoma, kaip turi būti elgiamasi su savo tautos eretikais:

Įst 13,13 ‘Tarp jūsų atsirado suvedžiotojai, kurie suklaidino miesto gyventojus, sakydami: ‘Eikime ir tarnaukime svetimiems dievams, kurių nepažįstate’,
Įst 13,14 rūpestingai ištirk bei išsiklausinėk, ir jei pasitvirtintų, kad tarp jūsų padaryta tokia bjaurystė,
Įst 13,15 išžudyk to miesto gyventojus kardu ir sunaikink jį ir visa, kas jame yra, net gyvulius.

Taigi kalbėdami apie religiją ir toleranciją, neturime pamiršti, kad pačia savo esme tai – nesuderinami dalykai. Pačioje savo prigimtyje religija turi nepakantumo, grobikiškumo, genocido sėklą. Iš esmės tai – nukariavimų, plėšikavimų, terorizmo ideologija, ir jeigu kuri nors konfesija šiandien atvirai to nedeklaruoja, tai tik todėl, kad jai šito neleidžia aplinkybės.

Visgi Biblija be Naujojo Testamento būtų nepilna. Jėzus mėgino žengti nepaprastą žingsnį nuo tarpusavio priešiškumo į viso pasaulio žmonių bendrystę, bet buvo nužudytas, o jo mokymas išjuoktas. Peržengęs religijos nubrėžtą ribą tarp „savų“ ir „nesavų“, o visus žmones paskelbęs to paties Tėvo vaikais, t.y. broliais, Jėzus tokiu būdu paskelbė nuosprendį ir pačiai religijai, kuri už tai jam žiauriai atkeršijo: ji ne tik nuteisė mirties bausme patį Mokytoją, bet ir jo vardą pasiėmė šventiesiems karams, inkvizicijai bei genocidui organizuoti. Ar galima labiau išjuokti visuotinės brolystės ir meilės idėją?

davinchi2009-07-28 13:29

Kokios dar konspiracijos teorijos :)? Imkit ir skaitykit tarkim čia http://istok.ru/jews-n-world/Kitsur/38.shtml arba talmude ir kitur, skaityk ir rabinų komentarus ir pan. Nėra jokių konspiracijų, yra žmonių nežinojimas. Sunku jums bent vertimus paskaityti žydų šventraščių ? “Konspiracijos teorijos” - bandymas pateikti paprastais žodžiais sudėtingus dalykus publikai ir tiek. Natūralu dėl katolikų antisemitizmo, nes buvo ir yra konkurencija dėl valdžios. Juk visa krikščionybė tai judaizmas, tiek kad žydai atmetė Jezų Kristų kaip mesiją, nes jis mirė neišpildęs pranašų pranašysčių dėl mesijo misijos, o štai gojams Jėzus buvo pateiktas jau kaip naujas Dievas :) Pagal sionizmą - žydai (visos jų giminės) turi grįžti į žemę, kurią jiems jų dievas pažadėjo, bėda kad pagal rabinų interpretacijas gaunasi kad jų dievas jiems visą žemę pažadėjo: http://www.youtube.com/watch?v=BISdlBkDe08

Petras2009-07-28 15:59

Religinė mąstysena labai ribota: krikščionys naikino žydus, nes žydai atmetė žydą Jėzų, jo brolį žydą Jokūbą, mokinius žydus Petrą, Paulių bei kitus žydus.
Panaši ir nacių mąstysena: esesinikas Hansas į dujų kamerą nuvedė penkiametę Sarą, nes žydų rabinai kažką negerai parašė savo talmude.

davinchi2009-07-28 16:44

Matai, žydai yra judaizmas, o judaizmas yra žydai. Nemanau kad tai atskiriama, nes jie (rabinai) gali duoti tau žydo tautybę, ir tikriausiai ją atimti… rabinai net sprendžia ką žydui galima valgyti, o ko ne :)
Grįžtant į temą, tai tiek katalikų, tiek pravoslavų dvasininkai labai puikiai žino žydų šventraščius, labai puikiai žino žydų požiūrį į krikščionybę ir į gojus, ir natūraliai kuria tam tikrą antisemitinę informacinę sieną…
http://rutube.ru/tracks/1155347.html?v=70e3df229472aa0db7f0bd620f347818
http://rutube.ru/tracks/1144238.html?v=4cb9288aab79ce8237f72dcc2f557579
http://www.kuraev.ru/

Petras2009-07-28 18:05

Religinis ribotumas yra religinis ribotumas - nesvarbu, ar jis žydų, ar krikščionių. Tiek bukaprotis rebinas, tiek bukaprotis kunigas niekada neperžengs bažnytinio ribotumo. Bet tiek vieni, tiek kiti vadovaujasi tuo pačių religiniu fanatizmu, kurio ir teologinės šaknys tos pačios - Biblija. Bukapročiui rabinui visi krikščionys yra gojai, bukapročiui kunigui visi žydai yra žydo Jėzaus žudikai. Jie iki amžinybės ginčysis, kuris iš jų neteisesnis. Vienas toks ginčas krikščionis jau nuvedė iki holokausto - didžiausios visų laikų gėdos.

Žinoma, tai nepateisina sionizmo, kaip ir bet kokios kitos rasizmo rūšies. Beprasmiška ginčytis, kieno rasizmas, fanatizmas ar šovinizmas geresnis.

Man tokios absurdiškos kalbos primena seną anekdotą: gangsteris Bilas nužudė 12 žmonių, o gangsteris Džonas - tik 11. Kuris iš jų geresnis?

davinchi2009-07-28 19:31

Absoliučiai su tavimi sutinku, bet be valstybės (mano ir tavo) išlaikomų religijų, kurios yra valdžios pamatas (otkatas), yra bankų valdžia, kuri stovi aukščiau valstybių ir konfesijų… taip kad nuo vilko ant meškos :)… sakai A, sakyk ir B… iš religijų lengva išsilaisvinti duodant žmogui individualaus Dievo sąvoką, o štai su bankais sudėtingiau :) O ir Katalikų bažnyčios iždas bankuose saugomas, o ne kažkur kitur :)… Priedo Soroso ir kitų „geradarių“ fondai sponsoriuoja atitinkamą filosofiją, kuri vadinasi „atvira visuomenė“ :)… Tai tokia visuomenė, kurioje tvyro valdomas chaosas ir anarchija, nes kiekviena tiesa yra negalutinė (taip rašoma fondo saite). Apskritai Soroso filosofija puikiai buvo aprašyta dar prieš jam pasirodant šiame pasaulyje Siono išminčių protokoluose, kurie žinoma yra netikri ir juos padirbo alkstantys černosotincai emigravę į JAV, ar kokia ten oficiali versija :)
Yra ideologijos ir tam tikri vektoriai… neturiu jokio tikslo kažko demonizuoti… bet jei visos religijos ir visi žmonės siekia padaryti pasaulį šviesesniu ir geresniu, bet jis vis blogėja ir blogėja, tai reikia mąstyti kodėl :)… Juk turint tiek pinigų, kiek turi tarkim Sorosas, Geitsas, Bufetas, Morganas, Rockfeleris ir pan klanai, pasaulį galima paversti į rojų… bet žinoma yra daug paprasčiau sumažinti perteklinių burnų skaičių… taip kad pasaulis lėtai grįžta prie Hitlerio konclagerių… kurie jau yra, ir jie civilizuoti, tai būtent atitinkami priedai maiste, ar populiariuose gaivanmuose gėrimuose, nekalbant apie tradicinius legalizuotus narkotikus – alkoholį ir tabaką…

Petras2009-07-28 20:32

Yra viena riba, kurios regigijos paveiktas bukaprotis negali įveikti, banali tiesa, kurios jis niekada nepasieks: konkretus žmogus gali atsakyti tik už savo konkrečius darbus. Penkametė Sara, kurią esesininkas Hansas nuvedė į dujų kamerą, negali atsakyti už savo tėvynainio bankininko aferas. Lygiai taip pat šių dienų vokietukas Johanas negali būti atsakingas už savo senelio Hanso nusikaltimus. Atsakingas jis darosi tik tada, kai stoja į neofašistų pusę, kai ima užtarinėti katalikų inkvizicijos pradėtą genocidą, žodžiu, kai pats asmeniškai įsisuka į neapykantos prietarų ratą.

Pagrindinė yda, kuri žalija prietaringo žmogaus mąstymą, yra jo perdėtas polinkis apibendrinti ir pagal savo susikurtus apibendrinimus spręsti apie kiekvieną konkretų žmogų. O religija net nėra linkusi skirti darbų nuo žmogaus, ji paprastai vertina, dažniausiai - smerkia, patį žmogų, o ne jo darbus. Štai kodėl taip atsitinka, kad pasmerkiamas ne konkretus nusikaltimas, tarkim, Jėzaus nužudymas, bet pati tauta, kurioje tai atsitiko. Bažnyčios paveikti bukapročiai išleidžia iš akių, kad ir pats Jėzus, ir Jonas, ir jų garbinamoji Marija, ir daugybė kitų nieko dėtų žmonių buvo žydai - nežiūrint į tai, kiekvienam žydui krikščionių inkvizicija prisiuvo “gėdos lopą”, kurį naciai vėliau perdirbo į “Dovydo žvaigždę”.

Norint išsivaduoti iš neapykantą kurstančių prietarų, reikia atmesti apibendrintą ir su konkretybe nesusjusį mąstymą, t.y. pačią religiją. Absurdiška teigti, kad religija siekia “pagerinti pasaulį” - daugiausia, ką ji gali, tai tik pateisinti galingųjų žygius, machinacijas, neteisybę ir nepakantumą.

davinchi2009-07-28 21:35

Petrai, O Leninas buvo judėjus, krikščionis ar socialdemokratas, partija tokia, kuri savo ištakomis grimzta į sionistines politines organizacijas :)… o Mao ir kiti analogiški Rytų diktatoriai ? Žinoma jie buvo Stalino mokiniai… Stalinas studijavo dvasinėje seminarijoje… bet jo požiūris į krikščionybę buvo kitoks nei kad ateistai nori jam primesti. Jėzus jam tebuvo protingas paprastas mirtingas žmogus, ir jis jį gerbė, kaip žmogų… o tos represijos ir jų aukos yra iš dalies apgaulė, propaganda… kaip ir mažos saros, kurios buvo deginamos Hitlerio konclageriuose… tokiuose pačiuose konclageriuose kokie buvo JAV WW2 metu, kuriuose visi amerikiečiai pagal kilmę japonai buvo pralaikyti iki karo pabaigos išimtinai tautiniu pagrindu… ir būtent JAV buvo eugenikos ir rasinės švaros pradininkais… bet visi kalba išimtinai tik apie Hitlerį, nes jis buvo nacionalinės idėjos puoselėtojas, todėl jį reikia visapusiškai sudergti, o kas bandys sekti jo pėdomis, tams bus automatiškai prisiūta neonacio emblema, net nesigilinant ir susimąstant…
Kas liečia Hitlerio Vokietiją ir penkiamečius vaikus… tai žinoma dramatiškai atrodo… Hitleris tik ir svajojo visą gyvenimą deginti penkiametes saras… nuo pat vaikystės, kai dar valgydavo bulkutes su kremu :)… Žinoma, krikščioniškoje kultūroje nėra pakantumo, nes šios religijos ideologijoje iškeliama vieno dievo-vienos tiesos idėja…… o štai kryžiaus žygius prieš Bizantiją įtakodavo Genujos pirkliai (būsimieji Europos bankų kūrėjai), kurie buvo suinteresuoti stambaus grobio dalybomis. Baisiai jiems pelnas iš to Jėzaus kapo :)… šiaip tai visas Senas Testamentas orientuotas vienai tautai… kuriame žydų dievas rūpinasi viena tauta, ir gina ją nuo kitų, ir padeda savo tautai užkariauti kitas tautas, moko jas valdyti skolinant…
Tikriausiai nei viena religija nerengdavo karų analogiškų kryžiaus, siekiant atversti tautas į savo tikėjimą… pagonys apskritai buvo iki krikščionybės pakantūs kitų dievams… Vatikanas, Romos Imperijos paveldėtojas, plėtė savo valdžią, bankininkai savo… ranka ranką plauna…
…vienareikšmiškai tai kas įvyko nacistinėje Vokietijoje nurašyti Hitleriui neįmanoma, tuo labiau kad žydai tuo pasinaudojo ir dabar yra amžinai nuskriausta tauta, apie kurią galima tik gerai kalbėti, o jei ką pakapstai jų šventraščiuose ir paviešini, tai virsta antisemitizmu ir pan… ir bankai bankai bankai… todėl holokausto tema – tabu… visi nacių pinigai iki šiol tebesaugomi Šveicarijos bankuose, kurios jis neokupavo… o visi nacių vadų vaikai karo metų laikotarpiu buvo išvežti į Britaniją, kurioje ir praleido visą laiką iki karo pabaigos… štai tokia graži pasaka apie karus :)

Petras2009-07-28 21:52

Leninas ir Mao buvo bolševikai, Hitleris - nacis, koks nors ispanų inkviztorius Žakas - inkvizitorius, o jie visi - galvažudžiai. Į absurdiškus apibedrinimus ir kitas beprotybės idėjas nė nežadu veltis, o su prietarais net nediskutuoju - prietarai ezistuoja šalia sveiko proto, vadinasi, proto argumentais jų neįveiksi. Tai jau emocijų, papratsai - fobijų, o ne intelekto sritis. Emiciniams sutrikimams reikalinga terapija, o ne ginčai.

Remigijus2009-07-28 23:13

Uf. Apturėjau malonumą skaitydamas jūsų, Petrai ir davinči, komentarus. Man gražu, kad jūs nesiginčijate, o diskutuojate. Šiaip tai nustebino davinčio erudicija, informacijos sankaupos, jei taip galima pavadinti. Ir Petro pozicija: Petrai, moki atstovėti savo sampratą, pagarba Jums. Nors jei atvirai, Jėzaus Kristaus tiesos- man ne prie širdies, bet kadangi tai per du tūkstančius metų pumpuotas “brandas”, tai su atitinkama pagarba, tolerancija etc. žiūriu į tuos, kurie skelbia Kristaus tiesas. Bendrą susitarimą reikia gerbi. Čia kaip ir Malėvičiaus “Kvadratas” (paveikslas toks); sutarė keli meno autoritetai padaryti “brandą”, pasidarė iš juodo kvadrato “brandas”, primta - gerbti autoritetų nuomonę, o ką darysi pilkas žmogeli, mene nieko nenusimantis? Žiūri, ką autoritetai pasakys. Nors man tas malėvičius “Kvadratas”- joks menas, joks “brandas” - tik “briedas”, Harvardo projekto produktas. Atleiskite, jei ka užgavau….

Petras2009-07-29 05:20

Nieko tu, Remigijau, neužgavai. Tik su Jėzumi yra atvirkščiai, negu su tuo autoritetų kvadratu. Tą tuščią kvadratą susitarę vertybe paskelbė autoritetai, o Jėzaus mokymą susitarę autoritetai atmetė. Šiandien tie, kurie savo ritualams naudoja Jėzaus vardą, nieko nežino apie Jėzaus mokymą. Esu atlikęs su jais vieną eksperimentą: kartais imu ir užkietėjusiam krikščioniui pacituoju ką nors iš Jo mokymų, tik nesakau, kad tai Jėzaus žodžiai. Jie labai susierzina, kai kurie krikščionys labai įsiunta, ima vadinti mane ateistu. Bet apie tai rašiau savo straipsnyje “Visai kita Evangelija” ir nebenoriu kartotis.

davinchi2009-07-29 13:45

Petrai, bet Jėzaus mokymas tapo valdžios vienu iš pamatų. Manau tai buvo puiki priemonė valdyti tautas nuo pat pradžių:
Tuomet velnias jam tarė: “Jei tu Dievo Sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duona”. Jėzus jam atsakė: “Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona!” Tada velnias, pavedėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes ir tarė: “Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo”. O Jėzus jam atsakė: “Parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!” Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: “Jei tu Dievo Sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta: Jis palieps savo angelams sergėti tave ir dar: Jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį”. Jėzus jam atkirto: “Pasakyta: Negundyk Viešpaties, savo Dievo!” Visokius gundymus baigęs, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko.
Ištrauka puikiai atspindinti dvasinės valdžios ypatybes kurios visa galybe nebespėjo pasinaudoti –žlunganti Romos Imperija, bet kuria pasinaudojo Laterano rūmų, o vėliau Vatikano šeimininkai… Pragaro koncepcijos, amžinojo gyvenimo koncepcijos, Šventosios Dvasios koncepcijos, vienos nematerialios gėrybės gavimas, netekimas ir „amžinas dantų griežimas“ Taip ir prašosi visa tai „imkite ir valdykite“ … indulgencijų biznis ir pan… toliau judaizmo koncepcija apie tautinių religijų naikinimą (demonai, netyros dvasios – stabai), kas atvėrė kelią kosmopolitizmui ir didelių imperijų kūrimui (vienas dievas – viena tiesa - vienas imperatorius)… ir mesijo laukimo koncepcija. Ta pati, kuria pasinaudojo tikriausiai vienas iš paskutinių Egipto faraonų, kad naivūs mažaraščiai žydai jį priimtų kaip išpranašautą ir ilgai lauktą stebuklus darantį mesiją. Laukite laukite, jis greitai vėl ateis jūsų gelbėti… visai neužilgo, tiesą sakant ;)

Petras2009-07-29 15:37

O varge… Paimi kažkokią citatą ir taip aplipdai. Dar pridėk inkviziciją, holokaustą, šventuosius karus, masonų sąmokslą, užfonautų antpuolius. Bus pilnesnis vaizdas.

Remigijus2009-07-29 23:53

Šįkart, Petrai, drįstu paprieštarauti, kad Jėzų iškėlė ne autoritetai. 325 m. Nikėjos susirinkimas. 300 autoritetų, tame tarpe ir Vatikano atstovai.

Petras2009-07-30 02:58

Prieštaraukite. Jeigu manote, kad šita pabaisa su savo “autoritetais” iškėlė Jėzaus mokymą, tai ir toliau kartu su bažnyčios choru giedokite, kad šventieji karai yra pati didžiausia taika, inkvizitorių kankinimo staklės - gailestingumo išraiška, o genocidas - tai pati tikriausia meilė artimui…
O aš tvirtinau ir tvirtinsiu, kad šita nežmoniška organizacija daro atvirkščiai, nei mokė Jėzus. Siūliau jums paskaityti http://petras.blogas.lt/visai-kita-evangelija-105.html , bet jūs neskaitote ir atkakliai kalbate savo.
Iš tiesų krikščionys net nežino, ko mokė Jėzus, ir tai yra pats didžiausias paradoksas, kurį esu kada nors aptikęs. Taigi romėnų bažnyčia pasiėmė Jėzaus vardą, o mokymą paliko knygose. Kaip ji galėjo pasinaudoti mokymu, kurio nė nesuprato, kaip žmonės galėjo pritaikyti Archimedo dėsnį, kol jo nežinojo? Ir kaip jūs galite diskutuoti su manimi, jeigu neskaitote, ką aš teigiu?

deimantukas2009-07-31 05:11

O aš pasakysiu, kad dėdė stalinas irgi buvo taikos nešėjas. Ir visai neaiškinkit man, kad jis buvo budelis, nes aš neišgirsiu to, nes nenoriu išgirsti.

Petras2009-07-31 06:51

Deimantuko pastaba pačiu laiku. Aš irgi pastebėjau, kad su davinchi ir Remigijumi pradadame kalbėti tą patį per tą patį. Pats laikas nutraukti. Kas nenori, tegu negirdi.

davinchi2009-08-07 02:52

Tesalonikiečių tikėjimas

13 Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę mūsų paskelbtąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį – bet, kas jis iš tikro yra – kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikintieji. 14 Jūs, broliai, tapote sekėjais Dievo bažnyčių Judėjoje, kurios yra Kristuje Jėzuje. Jūs tą patį iškentėjote nuo savo tautiečių, kaip ir jos nuo žydų, 15 kurie nužudė Viešpatį Jėzų ir pranašus, kurie persekiojo ir mus. Jie nepatinka Dievui ir yra visų žmonių priešai, 16 nes draudžia mums skelbti pagonims, kad šie būtų išganyti. Taip jie nuolat pildo savo nuodėmių saiką, ir ant jų krinta galutinė Dievo rūstybė.[i4]

Šita pastraipa tapo pagrindu katolikams nekęsti žydų…

sg2010-12-07 19:47

aaaaaaaaaaaaaaa

Rašyti komentarą

Tavo komentaras