Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2005-10-20

Kodėl Jėzus tai draudė?

Publikuota: Straipsniai

Po vakarykščio straipsnio “Visai kita Evangelija” sulaukiau išskirtinio komentaro, į kurį norėčiau atkreipti kitų dėmesį. Ukla rašo:
“kažkaip naiviai tikiu, kad Dievui patinka bet kokios formos malda, jei aš ją kalbu iš širdies. Jis girdi mane, kai užsidariusi kambarėlyje kalbuosi su juo. Jis girdi mane, kai meldžiuosi drauge su kitais broliais ir sesėm būryje….
Jam svarbiausia, kad būtų iš širdies į širdį…..”Taip, miela Ukla, Jam svarbiausia , kad būtų bendraujama iš širdies į širdį - intymiai, betarpiškai. Tai - asmenybių bendravimas, kai kalbiesi akis į akį, o ne slėpdamasis minioje. Kai atsiranda toks intymus ryšys tarp kelių žmonių, šiame santykyje ima dalyvauti ir Dievas. “Kur du arba trys susirinkę mano vardu, ten ir aš tarp jų”, - sakė Jėzus. Šito neįmanoma aprašyti, tai galima tik patirti praktiškai. Mėginu tai liudyti, bet dažnai kiti nesupranta, apie ką kalbu. Supranta tik tie, kurie tai jau buvo patyrę.
Tačiau neįsivaizduojama, kaip būtų galima iš širdies į širdį melstis minioje. Jau vien dėl to, kad minia nuasmenina žmones, padarydama iš jų beveidę masę, kuri pirmiausia paklūsta instinktams. Kai minioje kyla panika, nebelieka nei džentelmenų, bei damų - visi kaip pabaidyti buivolai trypia parkritusius. Visi vienu balsu ima klykti, kai per minią nuvilnija euforijos ar kokia kita svaiginanti emocija. Gal todėl Jėzus draudė melstis minioje - Jis mėgdavo ateiti (ir dabar ateina) pas kiekvieną individualiai, kalbėti iš širdies į širdį.
Tačiau minia patogi valdyti, todėl religijos profesionalams rūpi surinkti kuo didesnį būrį. Kuo didesnė masė suvilnija per atlaidus, tuo didesnės pajamos, tuo didesnė manipuliatoriaus galia. Tai gali būti kita svarbi priežastis, dėl kurios Jėzus draudė viešą maldą - Jis atėjo išvaduoti žmogaus iš religijos gniaužtų, suvesti žmogų su Dievu akis į akį, ir už tai kunigų, Rašto aiškintojų bei fariziejų buvo pasmerktas tokiai baisiai mirčiai.
Nepamirškime, kas žudė Jėzų - ne žydai kaip tokie, bet religingoji jų dalis: kunigai, Rašto aiškintojai ir fariziejai.
O dabar pažiūrėkime, kaip meldėsi pats Jėzus? Gal jis tik mums draudė, o pats melsdavosi sinagogose, aikštėse ir gatvių kampuose, kitaip sakant, žmonių minioje?
Ko jau ko, bet dėmesio ir fanų Jėzui netrūkdavo:
5:15 Tačiau garsas apie Jį sklido vis plačiau, ir didelės minios rinkdavosi Jo pasiklausyti bei pagyti nuo savo ligų.
5:16 O Jis pasitraukdavo į dykvietes melstis. Lk
Biblijos tyrinėtojai kartais diskutuoja, kam Jėzus sakė Kalno pamokslą - susirinkusiai miniai ar aplink susispietusiam mokinių būreliui? Kaip ten bebūtų, minia jo nesuprato - tik vienas kitas pašauktasis. Akivaizdu ir tai, kad toks bendravimas su būriais žmonių, jų mokymas ir gydymas išsekindavo Jėzų, ir Jis traukdavosi į nuošalesnę vietą gauti iš savo Tėvo naujų jėgų:
1:33 Visas miestas buvo susirinkęs prie durų.
1:34 Jis pagydė daug sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų ir neleido demonams kalbėti, nes jie pažino Jį.
1:35 Anksti rytą, gerokai prieš aušrą, Jėzus atsikėlęs nuėjo į nuošalią vietą ir ten meldėsi. Mk
Kita panaši situacija:
6:45 Tuojau Jis privertė savo mokinius sėsti į valtį ir pirma Jo irtis į kitą krantą prie Betsaidos, kol Jis paleisiąs žmones.
6:46 Juos paleidęs, Jis nuėjo į kalną melstis. Mk

Arba:
14:23 Paleidęs minią, Jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Atėjus vakarui, Jis buvo ten vienas. Mt
Kai Jėzus melsdavosi, šalia Jo būdavo tik artimiausi mokiniai, ir jie matydavo, kaip malda pakečia Mokytoją:
9:28 Praslinkus maždaug aštuonioms dienoms po šitų žodžių, Jis pasiėmė Petrą, Joną bei Jokūbą ir užkopė į kalną melstis.
9:29 Jam besimeldžiant, Jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė balti ir spindintys. Lk
9:18 Kartą, kai Jis nuošaliai meldėsi ir su Juo buvo mokiniai, Jis paklausė juos: “Kuo mane žmonės laiko?” Lk
Tačiau sunkiausią valandą, kai Jėzus puikiai suprato, kokia kančia Jo laukia, Jis atsitraukė maldai ir nuo mokinių:
26:39 Paėjęs kiek toliau, Jėzus parpuolė veidu į žemę ir meldėsi: “Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip Aš noriu, bet kaip Tu!”
26:40 Jis sugrįžo pas mokinius ir, radęs juos miegančius, tarė Petrui: “Nepajėgėte nė vienos valandos pabudėti su manimi?
26:41 Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundymą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas”.
26:42 Ir vėl nuėjęs antrą kartą, meldėsi: “Mano Tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie Tavo valia!”
26:43 Sugrįžęs vėl rado juos miegančius, nes jų akys buvo apsunkusios.
26:44 Tada, palikęs juos, vėl nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Mt
Taigi Jėzaus malda - tiesioginis bendravimas su Tėvu, o ne su minia arba per minią. Niekur nerasite parašyta, kad Jėzus būtų kartu su visais tūpčiojęs apie kunigą, minioje ėjęs keliais apie bažnyčią, sukęs rankose rožinį arba dalyvavęs kituose  sutartiniuose ritualuose. Jėzus dalyvavo tik viename - krikšto rituale, jeigu šį lemptingą Jo atsisprendimo žingsnį galėtume pavadinti ritualu.
Suprantu, kaip sunku religingam žmogui atsikratyti įpročių, papročių bei prietarų, bet gerai įsiskaitęs ir jis galėtų paklusti Viešpaties valiai, kada Jis moko, sakydamas:
6:6 Bet kai tu meldies, įeik į savo kambarį ir, užsirakinęs duris, melsk savo tėvą, kuris yra slaptoje, o tavo Tėvas, kuris mato slaptoje, tau atlygins. Mt


Religija prieš Jėzų


Atgal į: Kodėl Jėzus tai draudė?