BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Šių dienų Rašto aiškintojai

Norint
atpažinti šių dienų Rašto aiškintoją, visai nebūtina klausti, ar jis
turi teologo diplomą. Kitas aiškintojas oficialaus dokumento gali ir
neturėti, o atpažinti juos galime taip, kaip atpažindavo pats Mokytojas.

Per
2000 metų Rašto aiškintojai nedaug tepasikeitė. Kažkada Mokytojas sakė jiems:  “Veidmainiai! Gerai apie jus pranašavo
Izaijas: 'Į Mozės krasę atsisėdo Rašto žinovai ir fariziejai. Todėl
visko, ko jie liepia jums laikytis, laikykitės ir vykdykite, tačiau
nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Mt 23,2 - 3

Ką šiandien visi tie žinovai daro, kad patys paklustų nurodymams, apie kuriuos tiek daug ir taip saldžiai kalba?

Atotrūkis
tarp žodžių ir darbų arba veidmainystė - skiriamasis visų religijų
bruožas. O veidmainystė - labai svarbus Jėzaus kritkos taikinys.

Pradėdamas
susirašinėti su naujais pažįstamais, naudojuosi savotišku testu.
Pirmiausia pasistengiu išsiaiškinti, ar žmogus Evangelijos nori
asmeniniam gyvenimui tvarkyti (mokinys),
ar ritualalams (kunigai), ar inttelektualiems išvedžiojimams (Rašto
aiškintojai)?

Štai man rašo viena skaitytoja:

“Jūs skelbiate Kristų, kuris jums ne tik padeda gyventi, bet ir
gydo, neįsižeiskite, nenoriu užgauti, bet man daugiau panašus i
egoistinį įgeidį - “tikiu, nes turiu iš to naudą…”

Kam
priskirti šį požiūrį? Gal kunigijai, gal Rašto aiškintojams
(teologams), bet jokiu būdu - ne mokiniams, kurių Mokytojas sako:

Mt 7,7 'Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta”.

Mt 11,28“Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš
jus atgaivinsiu”, - šaukte šaukia Galbėtojas, bet aš turėčiau neiti, nebelsti, neprašyti, kad neturėčiau iš
to naudos? Ar ne tokia laiško autorės nuostata?

 

Kitas labai svarbus religingo žmogaus ir Jėzaus
mokinio skiriamasis bruožas: kur jie nukreipia Jėzaus pamokymus? Prisiima
sau ar nori paveikti kitus?

“Kristus juk kaip žinia, atėjo būti ir pats tarnu visiems. Ar ne
mes lygiai taip turėtume būti tarnais kitiems pagal Dievo valią, o ne
tik savo poreikių tenkintojais”, - samprotauja Rašto aiškintojas, iš
esmės naudodamas teisingus žodžius, bet “tarnauti kitiems” jo lūpose
reiškia arba ritualinę (simbolinę) tarnystę, arba pamokslavimą.

Keliose
sektose stebėjausi, kiek ten daug malama liežuviu, kiek ten daug
įtikinėjama kitus ir kiek mažai - apie save, savo žingsnius,
nesėkmes… Pamokslautojai paprastai nieko negali pasakyti apie tai,
kaip jų gyvenimą pakeitė Jėzaus vienas ar kitas pamokymas - šiek tiek
pasikeitė tik “supratimas”, susikurtų taisyklių schema…

“Priimti Evangeliją kaip savo asmeninę knygą ir naudoti ją savo
reikmėms, atleiskite, yra šiek tiek infantiliškas požiūris, - pareiškė
man vienas diplomuotas teologas. - Evangelija yra šviesa, kurią turime
nešti kitiems”.

Mt 7,5Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi,
kaip išimti krislelį iš savo brolio akies', - šaiposi Jėzus iš tokio
mokytojo.

Atrodo,
dabar randasi dar viena, naujesnioji Raštų aiškinimo mada: atseit, kai
kurie (o gal daugelis) Jėzaus nurodymų nebetinka, nes jie pasakyti
seniai, kitais laikais, o dabar Dievo valia esanti kita.

Kita? O kas pasakys, kokia šiandien Jėzaus valia, jegu Geroji Naujiena “pasenusi”?

Aišku - kas… Tai jie, Rašto aiškintojai! Naujieji pranašai, pasikėlę valdovai, diplomuoti misionieriai.

Beje, ta mada ne tokia ir nauja. Per du tūkstančius metų
aiškintojai su savo kunigija taip “pataisė”, “patobulino” ir “pakeitė”
Jėzaus atneštą žinią, kad šiandien mažai kas beskiria, ko iš tiesų mokė
Jėzus, o ką jam pripaišė aiškintojai. Atsivertęs Evangeliją, daugelis
nebegali priimti Jėzaus pasakytų ir aiškiai užrašytų tiesų, nes
bažnyčiose, kur kalbama Jėzaus vardu, į galvą sukaltos priešingos
nuostatos. To betrūko, kad Jėzus būtų mokęs žudyti ir siuntęs ką nors į
karus, laiminęs ginklus ir kitus žudymo įrankius, priiminėjęs
priesaikas, kurias pats uždraudė, steigęs inkviziciją, mokęs
pardavinėti induligencijas, įsakęs garbinti bažnyčių stabus, liepęs
kreiptis į jį per uždarbiaujančius tarpininkus kunigus…

Niekas taip nesukompromitavo Jėzaus mokslo, kaip aiškintojai.

Rodyk draugams

Komentarai (2)

Pradedantysis2007-12-01 21:24

O teologija - mokslo šaka? Pagal žodžio sudėtį išeitų "dievo mokslas". Juk teo - dievas, logija - mokslas.

Petras2007-12-01 21:41

Teologijos negalėtume priskirti mokslui vien dėl to, kad mokslui būdingas visuotinumas, o teologija pasižymi tam tikru ribotumu, išreiškia tam tikros žmonių grupės požiūrį. Tarkim, yra katalikų, protestantų teologija, o ar galėtų būti katalikų matematika, protestantų fizika, musulmonų chemija?..

Tai greičiau bažnytinės ideologijos rūšis, o ne mokslas. Bet mokslu laikytina religijotyra - nors ji ir turi reikalų su religija, bet yra jos tyrinėtoja, o ne tarnaitė.

Pagal žodžio "teologioja" etimologiją tikrai išeitų, kad tai mokslas. Bet pavadinimas ne visada atitinka turinį. Juk panašiai sudarytas ir žodis "astrologija", bet astrologija taip seniai atsiskyrė nuo astronomijos mokslo ir taip nuo jo nutolo, kad šiandien tą prietarų rinkinį mokslu laikyti galėtų nebent menkaraštė kaimo bobutė.

Antra vertus, žodį "logija" galime pridėti prie bet kokio žodžio, bet ar tokiu būdu sukursime mokslą? Jeigu pasakysime "pliurpalogia", ar nuo to pliurpalai taps mokslu?

Rašyti komentarą

Tavo komentaras