BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Dievo vaikas ar institucijos tarnas?

“Iš kur man žinoti, kad tu nesi sektantas?” - paklausė aršus mano kritikas, paskaitęs, kad sektų vadų ir vadukų apreiškimai man neprivalomi.


Kol gyvas, kiekvienas žmogus gali pats nustatyti savo tapatybę. Bet ar galėtume padėti klausiančiam žmogui? Ar įmanoma nustatyti kokius nors kriterijus atkirti sektantą nuo paprasto tikinčiojo, institucinę religiją nuo individualaus tikėjimo?


Pradėkim nuo to, kodėl praėjusią savaitę susierzino keletas katalikų ir jų  konkurentų iš mažesniųjų sektų. Jie paskaitė keletą liudijimų, kad mane išgelbėjo Dievas ir tik Dievas.


Kaip gali gelbėti Dievas be jų bažnyčios leidimo?


Štai jums pirmasis skirtumas: Dievo tarnui svarbu yra Dievas, Jam vienam žmogus yra linkęs tarnauti ir Jį vieną tegarbinti. Institucijos tarnas pirmiausia tarnauja savo organizacijai ir klauso jos nurodymų. Ilgą laiką katalikų bažnyčia savo tarnams draudė skaityti Šventąjį Raštą, ir katalikai tokiam sektos draudimui pakluso.


Atsidūręs sunkioje situacijoje, tarkim, įklimpęs į alkoholį arba narkotikus, Dievo vaikas supranta, kad nieko pakeisti pats nebegali, jis kimba į ranką savo tikrajam Gelbėtojui, ir tas jį ištraukia iš prarajos. O institucijos tarnas nesijaučia toks bejėgis: jis turi savo žinioje įvairių priemonių, tokių, kaip stebuklingi ritualai, mirusiųjų kaulai ir paveikslai, gydančią galią turinčios statulos ir ypatingos vietos, tarpininkas kunigas ir visa institucija su savo “gerų darbų lobynais”. Štai jums antrasis skirtumas: Dievo vaiką gelbsti Dievas, jam vieno Dievo gana, bažnyčios vaikus gelbsti jų motina bažnyčia.


Neseniai dalyvavau laidotuvių rituale, ir buvo keista girdėti, kai katalikų kunigas brolį Aleksandrą patikėjo ne Jėzaus, bet “dangaus karalienės” Marijos globai. Dangaus karalienė, kunigai ir visa jų organizacija yra tarpininkai, be kurių bažnyčios vaikas neturi teisės kreiptis į Dievą. Tai - savotiški advokatai, makleriai, Šventosios Dvasios operatoriai. Protestantai taip nesilaiko įsikibę pastatų ir asmenų, kaip katalikai, tarpininkės funkciją jiems atlieka pati institucija su savo įstatymais.


Štai jums trečiasis skirtumas: Jėzaus mokinys paklūsta savo Mokytojui ir į Tėvą kreipiasi betarpiškai, užsirakinęs savo kambarėlyje, institucijos mokinys į Dievą kreipiasi tik per instituciją.


Liuteronai, rašydami apie vieną savo vyskupą, taip apibūdino jo išmintį sovietiniais metais: kas  bažnyčios - bažnyčiai,  o kas ciesoriaus - ciesoriui. Nereikia būti labai įžvalgiam, kad pamatytum, jog yra perdirbta Jėzaus pasakyta frazė: kas Dievo - Dievui, o kas ciesoriaus - ciesoriui. Vietoj Dievo pastatyta bažnyčia, ir iš to matyti, kam žmogus tarnavo ir ką mylėjo. Jėzus mokė mylėti savo artimą kaip save patį, bažnyčia moko šitaip mylėti savo instituciją.
 
Jėzus tarnavo ne institucijai, ne tradicijoms ir ne taisyklėms, jis laužė religines dogmas (tarkime, šabą), gelbėjo kiekvieną sutiktą žmogų ir to mokė savo mokinius, tvirtindamas, kad pasitarnauti Jam įmanoma tik pasitarnaujant sutiktam broliui. Institucijos tarnai pirmiau mato instituciją ir jos interesą. Kada katalikų popiežiui iškilo sunki dilema pasisakyti prieš holokaustą ir surizikuoti bažnyčios saugumu arba patylėti ir išsaugoti instituciją sveiką, jis pasirinko gelbėti instituciją.


Iš šiandien matome, kaip religinių organizacijų tarnai gelbsti savo institucijos “garbę”, iki paskutinės akimirkos gindami girtuoklį ar pedofilą kunigą bei kardinolą, o savo “principingumą” parodo tik tada, kai nebėra kur dėti akių po viešo skandalo. O aršiausios davatkos puola teismus, prokurorus bei žurnalistus ir po to, kai institucijos tarno kaltė įrodyta, jos apsiramina tik tada, jei pati institucija nuo nusikaltėlio numauna sutaną.


Šiandien retas bažnyčios tarnas išdrįsta su žurnalistais kalbėti aktualesniu klausimu. Bijodamas prasitarti ar šiaip ką nors leptelėti, kas mestų šešėlį ant institucijos nekaltybės, jie siūlo gauti leidimą iš vyskupijos.


Jėzaus mokiniai turi tam tikrų sunkumų. Jų Mokytojas - ne parapijos klebonas ir ne bendruomenės pastorius, nenueisi pas jį į kleboniją ir negausi instrukcijos, kaip veikti konkrečiu atveju.Turi pats skaityti Jo mokymą, stengtis suprasti ir spręsti savo galva. Institucijos tarnui tuo požiūriu šimtą sykių lengviau - daugeliu atveju už jį sprendžia institucijos vyresnieji.


Neseniai perskaičiau Eltos žinutę, kad aukšto katalikų bažnyčios valdininko teigimu Vatikanas netrukus pakeis savo požiūrį ir leis AIDS sergantiesiems naudotis prezervatyvais.


Tačiau tai nereiškia, kad perskaitę šią naujieną, AIDS sergantys katalikai turėtų bėgti į parduotuvę pirkti prezervatyvų. Kol kas tai - tik prognozė, o ne valdančios institucijos sprendimas.


O Jėzaus mokiniai, kurie pasikliauja ne organizacijos nutarimais, bet Dievo žodžiu, patys savo galva turi nuspręsti, ar Jėzus jiems draudžia prezervatyvus, ar nedraudžia.


Pasirodo, skirtumas yra ir lovoje…


Jeigu norit, galite priimti kaip pokštą, bet tai joks pokštas: institucijų vergai negali patys vieni užsidėti prezervatyvo - tam yra reikalingas senuko popiežiaus ir nukaršusių jo kardinolų sprendimas. O Jėzaus mokinys yra laisvas, todėl atsakingas - spręsti turi jis pats. Tai labai didelis skirtumas, kuris skatina žmones vergijai - bijodami atsakomybės, jie mielai atsisako laisvės.


Būna, kad ir pačiam žmogui neaišku, kieno jis tarnas - Dievo ar institucijos? Galima savęs pasiklausti: Kam aš tarnauju? Sutiktam broliui ar abstrakčiai brolijai?


“Tačiau brolija nėra abstrakti, tai konkrečių žmonių bendruomenė”, - pareiškia oponentas, tarsi būčiau pasisakęs prieš bendruomeniškumą.


Aš visada tvirtinu, kad žmonės yra bendruomeninės būtybės, kad jie vieni niekaip negalėtų išgyventi. Mes visi, o taip pat aš, priklausome įvairioms bendruomenės. Mano pažįstami net teigia, kad esu labai “bendruomeniškas” - kaip ir tas anekdoto žydas, kuris pasikorė dėl kompanijos…


Turiu draugų, tikrų sielos brolių, kurie Evangeliją supranta taip pat, kaip ir aš. Mes Gerąja naujiena pasidalijame ir betarpiškai, ir laiškais. Kai mes du arba trys kalbamės Jėzaus tema, tada pats Jėzus būna tarp mūsų - aš ir mano draugai kartais stebimės, kaip mums ateina į galvą panašios mintys ir asociacijos…


Tai kur problema?


Visa problema yra tai, kad religingi žmonės natūralių bendruomenių, kuriose gyvename, nelaiko bendruomenėmis. Jomis laiko tik formalias struktūras. Formali struktūra negali egzistuoti be savo įstatymų, kurie laikui bėgant tampa žmonių našta, o į neformalią bendruomenę žmones suburia viena idėja arba interesas. Žvejai mėgėjai neturi savo vyriausiojo žvejo, tokio lyg popiežiaus, bet visi vieningai tupi prie eketės ir laukia laimikio. Jų rietenos kils tik tada, kai ims steigti savo draugiją ir suskaus dėl valdžios joje.


Žmones gali suburti vienas interesas, viena idėja, vienas asmuo, toks, kaip Jėzus, juos gali suskaidyti daugybė draugijų, jeigu į pirmąją vietą bus iškelta draugija su savo įstatymais, o ne bendra idėja, bendras interesas arba visų pamiltas asmuo.


Štai jums atsakymas, kodėl krikščionybę deklaruojantys žmonės čiumpa už ginklų ir puola vieni kitus. Ar jiems vadovauja tas pats Jėzus, kai katalikai skerdžia protestantus arba protestantai - katalikus? Ar taip sakydami nepareikštume, kad Jėzus - kažkoks šizofrenikas? Ar ne teisingiau būtų sakyti, kad katalikams vadovauja popiežius, o protestantams - Liuteris, Kalvinas ir kiti mažesni mokytojai, kurie vėlgi tarp savęs neišlaikė vienybės?


O Jėzaus mokiniai tokie pat vieningi, kaip ir žvejai, sutūpę prie eketės. Žvejai ir patys yra pagauti žvejybos idėjos, kaip ir Jėzaus mokiniai pagauti Jėzaus. Kažkada Jėzus liepė Petrui žvejoti jam žmones, o dabar sektų tarnai mėgina įrodyti, kad Jėzus liepęs Petrui verbuoti mokinius į tam tikras struktūras.


Užverbuotieji struktūrai yra pasmerkti vergovei, sužvejotieji Jėzui yra pasmerkti laisvei. Laisvas žmogus yra atviras, jo nevaržo šventorių sienos, sutanos, neslegia žmonių susikurti kanonai, o pavergtasis linkęs užsidaryti savo rate, apsistatyti negyvomis schemomis ir kitų žmonių nutarimais. Laisvą žmogų gali sutikti visur - ir kelyje vieną, ir būryje, kai jis vienas stoja prieš pavergtųjų minią. Manau, Dievo tarnai gali atpažinti vieni kitus ir tada, kai Dievas juos nusiunčia į skirtingas šalis, kur skiriasi ne tik kultūra, bet ir religijos.


Vieni Dievą vadina Jahve, kiti - Alachu, tretieji paklūsta Jėzui, bet susitikę sako: “Atrodo, mūsų visų šeimininkas tas pats…”


“Kur šitie žmonės? - paklausit. - Ar tai - kažkokia atskira rasė?”


Ne! Tai - ne rūšis, ne rasė, ne nauja negyva schema. Tai kryptis, ėjimas, dinamika. Vieną akimirką Tėvo dvasios įkvėptas Petras pavadino Jėzų Dievo Sūnumi, kitą jau ragino Jėzų nepaklusti Jo valiai.


Rasė visų ta pati, aš manau, jai priklausot ir jūs. Kai paklūstate Jėzui, esate Jėzaus tarnai ir būnat laisvi bei atsakingi, kai Jėzų pakeičiate kažkuo kitu - tampate kito vergais.


Mes patys turim nuspręsti, kas tokie būsim.


Religija prieš Jėzų 

Rodyk draugams

Komentarai (28)

Anonimas2006-04-26 15:12

Močiutė sakydavo motina Bažnyčia, tai išeitų, kad katalikai bažnyčios vaikai. Apie kitus nepagalvojau.

Anonimas2006-04-26 16:18

Koks skirtumas, ar tarnauti broliui, ar visai brolijai iškart? Tarsi brolija nebūtų sudaryta iš brolių.

Petras2006-04-26 16:40

O kam tarnauja gydytojas? Ligoniui ar medicinai?

Jeigu tarnauja ligoniui, jis gali pasitarnauti ir medicinai, ir ligoninei, pakeldamas jų prestižą. Bet jei gydytojas į pirmąją vietą iškels ligoninės interesą, pacientą gali ištikti tragedija.

Tarnaudami vokiečių rasei, naciai žudė neįgalius vokiečius, tarnaudami savo bažnyčiai, katalikų vienuoliai ėjo skersti paguonių lietuvių, kurie galėjo tapti jų broliais.

Jėzus, gerasis Gydytojas, gydė ir tebegydo konkrečius žmones, o ne abstrakcijas.

Anonimas2006-04-26 16:49

Kai pagalvoji, skirtumas akivaizdus, bet kodėl mus mokė mylėti tėvynę, tarnauti visuomenei, tautai, bažnyčiai, kolektyvui? Mus nuo vaikystės kažkur kreipė…

Anonimas2006-04-26 22:05

Gerai jau ,įtikinote,jūs ne sektantas:) Ačiū.

Anonimas2006-04-27 09:50

Petrai, tau reiktu paskaityt Petro laiskus, jis su tavim nesutinka:

1. Ragina patiems burtis i dvasinius namus, kuriuos vadina baznycia.

2. Sako, kad baznycia yra nenaturali, o surinkta bendruomene. Dievo dvasia surenka zmones i ja.

3. Kad krikscionys atskira rase, kurios niekada nebuvo - ji gime ir gyvena, ne naturalu gyvenima, o antgamtini. Tai Dievo tauta. Beje, kaip Izraelis buvo organizuotas, taip ir Dievo tauta organizuota, taip pat.

"Ženkite prie Jo, gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus, ir patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų.

O jūs esate “išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybes” To, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą.

Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta, seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradę.

Jūsų elgesys tarp pagonių tebūna kilnus, kad jie už tai, už ką šmeižia jus kaip piktadarius, pamatę jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievą aplankymo dieną".

1Petro laiskas

Petras su tavim nesutinka.

SAM

Petras2006-04-27 10:37

Man prieštarauja ne apaštalas Petras, bet viso labo SAM.

1. Aš, kaip ir Petras, raginu Jėzaus mokinius būti vienigus savo dvasiniuose namuose - Kristaus kūne arba Vynmedyje (pasirink kurią nori metaforą). Struktūtos tarnai pasistato aukštus pastatus, kuriuos kažkodėl pavadina "Dievo namais".

2. Aš, kaip ir Petras, tvirtinu, kad Dievo Dvasia surenka Jėzaus mokinius. Struktūros tarnai gali paprasčiausiai pakrikštyti kūdikį, kažkokiu magišku būdu paversdami jį "apsisprendusiu" kūdikiu. Dievas sujungia širdis, struktūra jungia išoriškai - pavyzdžiui, aptveria stabmeldyklą šventoriaus tvora.

3. Nelabai, SAM, suprantu tavo rasinės teorijos. Šiaip rase priimta laikyti žmones, turinčius tam tikrus bendrus fizinius požymius, kuriuos nulemia genetinis kodas. O Dievo tauta - visai kas kita. Jėzaus mokiniais gali būti įvairiausių rasių ir tautų žmonės, svarbu, kad jie paklustų Jėzui, o ne kitoms valdžioms. Jėzaus suorganizuoti mokiniai yra vieningi, struktūrų suvienyti žmonės yra apriboti ir suskaldyti į konkuruojančias sektas, kuriuos laikas nuo laiko sukelia "šventuosius" karus.

Aš visiškai pritariu Jėzaus mokymui ir nematau jokios problemos, kad žmonės - bendruomeninės būtybės ir negali gyventi be bendruomenių. Problema yra tai, kad tu, SAM, ir tavo bendraminčiai katalikai bei protestantai bendruomenę suvokiate tik kaip dirbtinę struktūrą, kuri išsilaiko, verbuodama sau narius. Jūs nepripažįstate, kad žmones gali suburti ne tik struktūra, bet ir tam tikra idėja, interesas, tikėjimas, visų mylimas asmuo. Ne taisyklių griežtumas, bet meilė Gelbėtojui subūrė pirmuosius mokytojus, ši Dievo dvasia juos padarė tokius tvirtus, kad negalėjo išsklaidyti daug gausesni priešai iš daug senesnių struktūrų.

Pirmieji krikščionys nesielgė kaip bažnyčios struktūroms pavaldūs kryžiuočiai arba inkvizitoriai. Šventosios Dvasios vedami žmonės niekada nedarys nusikaltimų, nusikaltimus daro tik žmonės ir jų struktūros.

Atrodo, tu paliksi tarnauti savo popiežiui ar popiežiukui, o man gana Jėzaus. Jėzui galiu pasitarnauti bet kada, sutikęs jo mažiausiąjį brolį. "Ką padarėte mano mažiausiajam broliui - man padarėte…" Girdėjai? Jėzus nesakė: "Ką padarėte mano organizacijai - man padarėte…"

Anonimas2006-04-27 11:43

Graziai rasai apie bendruomenes, bet Jokubas nesutiktu, jis Biblijoje raso:"Štai į jūsų susirinkimą ateina žmogus"… Matai, Jokubas lanke susirinkimus, tai kodel dabar tvirtinti apie kazkokius "naturalius bendravimus"?

Kava gerti dar nereiskia Dievui tarnauti. O jai padedam kaimynui mesla vezti, prie ko cia Dievas? Nemanau, kad vezant reiktu Dieva garbinti, kazkaip pagarbos Jam mazoka:)

Apastalai lanke susirinkimus. susirinkimai buvo specialus, vadinosi - tarnavimas Dievui:) o bendruomenes vadinasi - baznycios…Jonas rašo:"Jie paliudijo bažnyčiai apie tavo meilę"

Jezus Apreiškimo knygoj sako "surašyk į knygą ir pasiųsk septynioms bažnyčioms"

Nu manu, kad beviltiska gincytis su Biblija, kuri sako, kad krikscionys lanke specialius susirinkimus,kas be ko ju tikejimas neapsiribojotik tuo, bendruomenes vadinosi baznyciomis.

Todel manau, kad tas, kuris nelanko specialiu susirinkimu, kuriuose tarnaujama Dievui, neklauso nei Jezaus, nei apastalu, tai labai abejociau ir jo krikscioniskumu. Juk ir Jezus ir Apastalai ir mokė ir patys taip darė.

tetasigita2006-04-27 11:44

Ankščiau buvau aktyvus bažnyčios narys, paskui pasidariau drungnas, o paskui mane, kaip ir išspjovė. Ne, iš bažnyčios niekas nevarė, bet dabar pati neeinu, nes neeinu niekur, tik į darbą ir džiaugiuosi, kad daeinu (sveikatos problemos). Pas mane ateina bažnyčios nariai pabendrauti su manim, nes per laiką mes tapome draugais ir dėl to aš džiaugiuosi. Per internetą galiu klausytis pamokslų "gyvai". Savo kalbose su jais aš dažnai kalbu jūsų tekstais, kad tikintis žmogus gali bendrauti su Dievu ir vienas. Todėl man ir linksma skaityti jūsų rašinius. Bet dabar atėjo mintis, kad mes galime būti įvardinti bebažnytine bendruomene :). Man atrodo, kad yra žmonių rūšis kurie nenori būti suskaičiuotais ir viskas. Manau, kad jie irgi turi teisę gyventi, o bažnyčioje žmogus irgi būna vienišas, jeigu neranda ryšio su Dievu, arba pasirenka tik draugyste su bendruomenės nariais. Norėjau parašyti, kad bažnyčia nėra blatas bendravime su Dievu, nes bendravimas visada asmeniškas.

Anonimas2006-04-27 11:44

Praeitas mano

SAM

Petras2006-04-27 12:49

SAM, tu nesi Biblija, aš ginčijuosi su tavimi, o ne su Biblija.

Gal tu ir teisus - kavą gerti dar nereiškia tarnauti Dievui. Tarnauti Dievui - tai laužyti žmonėms kaulus inkvizicijos mašina, jeigu įsakė SAM organizacija. Man tik sunku patikėti, kad Šventosios Dvasios vedami popiežiai užsiundė inkvizitorius ant nelaimingų žmonių… Jeigu tai tiesa, kokios dvasios vedamas kitas popiežius atsiprašinėjo pasaulio už bažnyčios nusikaltimus?

SAM, argi Šventoji Dvasia daro nusikaltimus?

Petras2006-04-27 12:57

Visiškai pritariu tam, ką sako Tetasigita. Galime būti vieniši žmonių susikurtoje struktūroje, galime nesijausti vieniši, kai Jėzus veda per dykumą. Galima formaliai priklausyti religinei struktūrai, bet iš tiesų tarnauti kitiems dievams (kiek pažįstu tokių žmonių!), galima ir neturėti sektos pažymėjimo, bet kartu su tikėjimo broliais mokytis iš Jėzaus.

Manau, ir Tetasigita suprato mane.

Atrodo, mus vienija tas pats supratimas ir tas pats Asmuo. Jeigu taip, man visai nesvarbu, kokiai formaliai struktūrai priklausai arba nepriklausai.

Anonimas2006-04-27 13:47

Petrai, negi bedieviški nukrypimai, kuriuos mini, yra tai, pagal ką vertinti reikia krikščionybę? Krikščionybę vertint, ir save, galima tik pagal Dievo žodį.

Jėzus sakė:"Aš pastatysiu savo bažnyčią". Jėzus pasakė ir aš juo tikiu - Jėzus ir šiandien tebestato savo bažnyčią.Todėl kalbėti kad bažnyčios negali būti (specialaus, o ne kaimynų susibėgimo per bulviakasį) pakankamai nerimta.

Ar kas nors gali supriešinti Dievą ir bažnyčią?

Mano galva vienodai kvaila vaikščioti į bažnyčią (specialų žmonių susirinkimą dėl Dievo), neturint Dievo ir nevaikščioti į bažnyčią turint Dievą. Abu veiksmai ignoruoja Dievą ir Jo valią.

Apaštalai, kai įsižiūri į Bibliją, lankėsi susirinkimuose, jiems vadovavo, ruošdavo kitus žmones, kurie mokė,net rinkdavo ir veždavo pinigus į Jeruzalę, paskirdavo kas tarnaus prie stalų ir t.t. Manau, užtenka įrodymų, kad jie pakankamai buvo organizuoti?

kaip ir visais laikais krikščionys buvo organizuoti į bažnyčias. Alternatyvos nera, nors ir noretųsi ją susigalvot.

SAM

Petras2006-04-27 14:07

SAM, būk vyras, atsakyk bent į vieną klausimą.

Kas įkvepia daryti tuos "bedieviškus nukrypimus"? Kelintą sykį klausiu: kieno vedama bažnyčia daro nusikaltimus?

Ir būk geras, SAM, neklastok mano žodžių. Aš kalbu ne apie krikščionybę, t.y. ne apie Jėzaus mokymą, aš kalbu tik apie tavo garbinamą struktūrą. Kai kalbu apie bažnyčios nusikaltimus, aš vertinu ne Jėzaus mokymą, bet žmonių organizaciją. Kai matau religinės organizacijos daromus nusikaltimus, aš juos griežtai atskiriu nuo Jėzaus mokymo, nes žinau - ką daro religinės organizacojos, yra viena, ką mokė daryti Jėzus - kita. Tuos dalykus painioja tik bažnytinių sruktūrų vergai.

Taigi kokia dvasia įkvėpė bažnyčią, kai ji uždraudė žmonėms skaityti Dievo Žodį, kai patraukė lupinėti gyviems žmonėms nagų, pasiuntė žudyti paguonių, nusigręžė nuo masiškai žudomų žydų?..

Ar tai buvo Šventoji Dvasia?

Anonimas2006-04-27 14:40

Negi tau Petrai neaisku, kad klausi?:)

Bet jei tavo veidas purvinas po bulviasodzio, tai dar nereiskia, kad tu nesi Petras:) Ar ne?:)

As nelabai suprantu, kam is viso kalbeti apie nagu lupinejima? Kodel reiketu teisti kitu zmoniu darbus? Lupinejantys taip pat teise kitu paklydimus:) reikia eiti inkvizicijos pedom, kai patys ja smerkiam?

Tik tvirtinu, kad Jezus ikure struktura, baznycia vadinasi, kad nera pavieniu krikscioniu, nes baznycia yra Kristaus kunas.O kas nera kune - neturi nieko bendro ir su Galva. Ta sako Biblija ir nematau galimybiu nuo sito atsitraukt. Nera alternatyvos.

Beje, manau, kad pazines Jezu ne vienas nepasakys, kad Alachas ir Jezus yra tas pats, taigi, maziausiai keistai skamba toks pareiskimas. Kitaip galima sakyt, kad ir velnias ir dievas - tas pats velnias:)

SAM

Petras2006-04-27 15:08

Tai negali atsakyti, SAM?

Ir tikrai, kaip tu sakysi, kad žmonių susikurtą struktūrą vedė ne Šventoji, o kita dvasia? Juk struktūrą laikai "Kristaus kūnu", o kaip Kristaus kūnas gali būti valdomas ne Šventosios, o visai kitos dvasios?

Taip pasakytum, kad nusikaltimus daranti religinė organanizacija nėra Kristaus kūnas. Beje, tavo bažnytinė organizacija moko nesmerkti, kaip tu sakai, "neteisti" nusikalitimų ir kitų blogų darbų, ji senu papratimu teisia tik žmogų?

Negali atsakyti - neversiu. Tegu tave saugo, jeigu apsaugos, smilkalų kvapas, stebuklingas stabmeldyklos vanduo, Marijos paveiklas, Jono statula, šventosios Agotos duonos riekė, mirusio žmogaus kaulai po altoriumi ir kiti magiški atributai.

Tik būtų gerai, kad neklaidintum kitų ir nepainiotum šitų dalykų su Dievo Žodžiu ir jo Dvasia.

tetasigita2006-04-27 15:48

Kodel Anonimas vardu SAM bando su BIBLIJA mušti savarankiškai įtikėjusį žmogų skaitantį tą pačią Bibliją? Manau, kad viskam savas laikas. Žmogus pilnas malonės ir Dievo stebuklo savo gyvenime neužsidarė, bet skelbia Dievo darbus viešai, tiesa, kita forma, nes dabar ir kitų formų metas. Bažnyčia ir yra ta vieta, kur žmonės pamokslauja Dievo žodį ir skelbia patirtus apreiškimus ir asmeninį Dievo patyrimą. Pavojus, kad vienišas tikintis pasiklys raštuose yra, bet pasiklysta ir ištisos bažnyčios. Mano paskutis apreiškimas iš Dievo žodžio yra tai, kad jeigu nuoširdžiai eisi, net ir klysdamas - Dievas tave išves. Svarbiu būti nuoširdžiu prieš save ir prieš Dievą, tada pereisi ir ugnį ir vandenį, nes Dievas yra GERASIS GANYTOJAS.

Ką tik atradau rusišką internetinę TV stotį, kuri labai vaizdžiai pateikia pamokslus ir jau gavau apreiškimą apie upę, kurioje neužsilaiko vanduo…

http://wwitv.com/portal.htm - visos stotys

http://www.tbnrussia.org/ "Живая вода" из цикла "Земля Обетованная"

tetasigita2006-04-27 15:51

rusiskas šriftas neuzsirasė

http://wwitv.com/portal.htm - visos stotys

http://www.tbnrussia.org/ "Živaja voda" ciklas "Pažado žemė"

Petras2006-04-27 16:03

Tikrai taip, tetasigita, nėra žmogaus, kuris neklysta, klydau bei klystu ir aš.

Svarbiausias klausimas: o kas išves iš klaidos, t.y. nuodėmės?

Tu gerai atsakai - Gerasis Ganytojas.

Aš irgi sakau tą patį. Aš liudiju, kad Jis mane jau išvedė iš didelių nelaimių.

Kodėl mane puola SAM? Kuo skiriasi mano ir jo požiūriai?

Mane gelbsti Gerasis Ganytojas, SAM pasikliauja savo struktūra, kuri, būdama tik žmonių struktūra, taip pat klysta ir daro baisius nusikaltimus.

Tegu jis tiki į nusikaltimus darančią struktūrą, o aš tikėsiu į savo Ganytoją.

Anonimas2006-04-27 17:09

Petrai, SAM taves nepuola, tik iprask, kad zmones gali tureti kitokia nuomone negu tu.

As da karta pakartosiu

Mano galva vienodai kvaila vaikščioti į bažnyčią (specialų žmonių susirinkimą dėl Dievo), neturint Dievo ir nevaikščioti į bažnyčią turint Dievą. Abu veiksmai ignoruoja Dievą ir Jo valią.

Tai, kad yra zmoniu struktura baznycia, nereiskia, kad ji butinai neklausys Dievo, butinai paklys ir butinai lupines nagus.

O jei yra Dievas, tai nereiskia, kad jis neturi strukturos zmoniu zemej ir nenori turet.

Ir kas cia nesuprantamo?

Dievas pasake:"As pastatysiu savo baznycia". O teigti kad baznycios yra nesamone ir visos nuklydo, tai taip sako tik jahovistai. Po to priduria:"o mes, tikrieji krikscionys"…:)

Biblija tikintis zmogus zino, kad Dievas ir baznycia yra viena. Jezus irgi nereikejo mokiniu- jis Dievas buvo, bet Jis nustate tik tokia tvarka - skelbimas, per zmones ir per baznycia.Alternatyvos nera.

O "Eklezija" -reiskia surinkima - is tautu is valkatu prezidentu - visiskai nenaturali struktura, nu negerai su Biblija gincytis, negerai:)

SAM

Petras2006-04-27 17:43

Nesiblaškyk SAM ir neiškraipyk mano žodžių. Aš niekada nesakiau, kad tavo bažnyčia BŪTINAI lupinės nagus. Aš tik sakiau, kad ji lupinėjo nagus, kad ji darė ir tebedaro nusikaltimus, laužydama Dievo Žodį. Vadinasi, tai ne Jėzaus kūnas, nes Jėzus - be nuodėmės.

O kas yra Jėzaus kūnas, tikroji vienintelė Bažnyčia?

Tai Jo mokiniai, fiziškai išsibarstę po visą pasaulį, bet dvasiškai Dievo surinkti, kad paklustų Dievui ir Jam vienam tarnautų. Jų gali būti ir tavo bažnyčioje. Aš manau, ir Viduramžiais buvo Jėzaus sekėjų, kurie nepakluso tavo bažnyčios nurodymams ir atsisakė daryti nusikaltimus, nors už tai laukė susitikimas su inkvizicijos budeliais.

Jėzaus Bažnyčiai priklauso visi, kurie eina link Jėzaus, o tavo bažnyčia labai dažnai veda į kitą pusę.

Kai sutiksi savo dvasišką tėvą, mano vardu kelis kartus pabučiuok su įsiurbimais jam į rankelę. Dėl juoko, žinoma, nes Jėzus man draudžia ką nors žemėje vadinti tėvu, įskaitant ir tavo bažnyčios vadą.

Anonimas2006-04-27 17:57

Matai, Petrai, negerai rasyti is isankstinio nusistatymo, o ne klausyti, ka kiti sako.:)

As niekur neminejau, kad lankau kokia nors baznycia ar nelankau.Ar popiezius mano vadas ar kokio smulkesnio rango "paklydelis" ar Jezus ar Alachas- irgi nesakiau.

As konstatavau tik viena - krikscionybeje Dievo ir baznycios atskirt negalima, nes Dievas nieko zemeje be zmogaus nedaro. Apie tai kalba Biblija ir su situo nesutikt yra tiesiog ….

O apie Kristaus kuna… Kunas visada buna konkretus, mano manymu, jei jis tera abstraktus, tai ne kunas, o vizija, mirazas.

Yra baznyciu, kuriose nera Dievo, nesiginciju, bet tai ne pretekstas sakyt, kad "visos jos tokios".

Arba tas pats kas sakyti - nevesiu, nes Jona zmona lupa ir i krepsini neleidzia:)

SAM

Petras2006-04-27 18:14

SAM, tai tavo vadas - ne popiežius ir ne mažesnės sektikės vadukas? Labai atsiprašau - kai puolei ginti struktūrų su jų hierarchijomis, aš pamaniau, kad ir tu esi kažkurios žmonių organizcijos ištikimas tarnas.

Na, jei tarnauji ne žmonių organizacijai, tai kieno?

Klausiu, aišku, dėl juoko - jau įpratau į tiesius klausimus iš tavęs nesulaukti tokio pat atsakymo.

Petras2006-04-27 18:29

SAM, radau labai teisingą tavo sakinį:

"Kunas visada buna konkretus, mano manymu, jei jis tera abstraktus, tai ne kunas, o vizija, mirazas".

Aš irgi manau, kad Kristaus kūnas - labai konkretūs Jėzaus mokiniai, kuriuos gerasis Ganytojas gydė ir tebegydo, tai žmonės iš kūno ir kraujo, bet jokiu būdu - ne abstrakti stuktūra, ne smilkalų sukeltas miražas, ne atlaidų minios psichozė, kai davatkos pradeda alpti, pamačiusios savo Tėvą (turiu galvoje jų bažnyčios tėvą, žinoma) …

Anonimas2006-04-28 09:06

Petrai, tai kad yra hierarchija kuri leidzia sau bedieviskus poelgius, neduoda teises teigti, kad Kristaus baznycia is viso nesamone, kad krikscionys turi teise vaikscioti, nevaikscioti i susirinkimus, kad susirinkimu neturi buti specialiu ir t.t.Prisimink, pries Sekmines mazdaug 200 zmoniu kasdien susirinkdavo bendrai maldai ilga laika. Po sekminiu irgi rinkadosi bendrai maldai. Ar mes geresni uz juos, kad galime elgtis kitaip?

Biblija aiskiai nusako tvarka ir pareigas tarnavimo susirinkime - Kristaus kunas realus, jame yra vyresnieji, yra mokytojai, apastalai, evangelistai, vyskupai, kurie tarnauja paprastiems kuno nariams, o ne jiems valdo ir isakineja. Dievo tauta yra gerai organizuota. Kristaus baznycioje veikia savo dovanomis Dievo Dvasia ir Ji patvirtina, kad tai tikrai Dievo baznycia.

Taip gali nustatyti, ar tai Dievo ar zmoniu hierarchija - ar baznycia laikosi Biblijos tvarkos ir ar joje veikia Dievo Dvasia kaip nurodo Biblija.

Jei baznycia laikosi, tada naturalu - mokytojai, kurie moko,ka Gyvasis Dievas apreiske, pranasai, kurie apreiskia Dievo valia, vyskupai, kurie priziuri kuna, Evangelistai, kuriuos Dievas pasiunte skelbti.Dievo baznycioje nera didesniu ir mazesniu - juk koja uz ranka nera didesne, kiekvienas narys atlieka tai, kas jam priklauso. Kas vadovauja, o kas prie stalu patarnauja - ir tai yra Dievo nustatyta tvarka ir kiekvienas is Dievo gaus savo uzmokesti.

O del tavo klausimo - tau gi toks klausimas visada sukelia alergija, kodel manes klausi?:)

SAM

Petras2006-04-28 09:17

Ak, SAM, tu vėl bėgi nuo mano argumentų ir nė vieno jų nepaneigęs suki ratą iš naujo…

Atkleisk, bet atsibodo.

tetasigita2006-04-30 15:08

pagal puslapį - # http://www.streamingfaith.com/ #

Bažnyčioje - 29

Namuose - 44

Evangelizaciniuose susirinkimuose - 13

Maldose su draugais - 9

Kitur - 4

Aš įtikėjau evengelizaciniame susirinkime, bet pažiūrėk Petrai kiek žmonių įtikėjo bažnyčioje, o tai vis išgelbėti žmonės.

Petras2006-05-02 10:18

Tikrai, Tetasigita, visai nesvarbu vieta, kur įtikėjo žmopgus. jis galėjo įtikėti ir aludėje, ir stanmeldykloje. Svarbu, kad nusigręžtų nuo stabų ir atsigręžtų į Jėzų.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras