Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2007-08-10

Sudaužytas pasaulis VII

Publikuota: Straipsniai

Savo pačių vergai

Mažas kalnų kaimelis jautė vandens stygių, visi žmonės čia
nuolatos kentė troškulį. Kai užeidavo lietus, jie stengdavosi surinkti
kiekvieną iš dangaus krentantį lašą, statydavo po stogais specialius
dubenis ir ąsočius. Bet dangus ant jų labai dažnai rūstindavosi ir
neatsiųsdavo jiems lietaus debesų. Kaimo šamanai darė viską, ką tik
galėjo. Jie aukodavo dievams kaimiečių vištas, žąsis, avis, karves,
sykį, kai dangus įsiutęs atsiuntė sausrą, jie sudegino ant altoriaus
keturis darbinius arklius, bet dangus ir toliau pyko už kaimo nuodėmes.
Žyniai pasitarę nusprendė paaukoti vieną nekaltą mergaitę, ir tik tada,
kai jų išrinkta seniūno šešiametė dukrelė buvo gyva visų akivaizdoje
sudeginta prie šventovės ant laužo, dievai po kelių dienų susimylėjo atgailaujančiam
kaimui atsiųsti liūtį.

Nuo to sykio kaimo žmonių tikėjimas dar labiau sustiprėjo. Bet dangus
ir vėliau jų nelepino vandeniu. Kaimo šamanai sakė, kad dievai tokiu
būdu saugo juos nuo puikybės.

Sykį iš kažkur atsirado keliaujantis mokytojas ir ėmė sakyti,
kad vanduo yra čia pat, aukščiau kalnuose už kelių kilometrų - tereikia
nueiti ten ir parsinešti. Tenai esą tirpsta ledas ir teka galingas upelis,
deja, jis pasuka nuo kaimo į kitą pusę.

- Mes galim pasikinkyti arklį, prisikrauti vežimą ąsočių ir
parsivežti vandens kelioms dienos, - sakė mokytojas, bet kaimas juokėsi.

- Vanduo čia pat, už kelių kilometrų? - šaipėsi kaimiečiai ir rodė pirštu sau į smilkinį.

- Mes galime nusipirkti vamzdį ir atsivesti į kaimą vandentiekį, -
gundė mokytojas. - Tada nereikės laukti lietaus - vanduo kasdien tekės
į kiekvienus namus.

- Kasdien, į kiekvienus namus? - leipo juokais kaimas. Keli vyrai
norėjo į atklydusį valkatą paleisti akmenis, bet prisistatė žyniai ir
nuramino aistras.

- Būkite gailestingi ir atleiskite jam. Argi nematote, kad tai šėtono apsėstas ligonis? - sakė jie ir gudriai šypsojosi.

Po kilusio triukšmo keliaujantis mokytojas dingo kažkur, bet
netrukus vėl parsirado. Jis parvažiavo, pasikinkęs asilą ir vežinas
didžiuliu metaliniu bosu. Sustojo turgaus aikštėje netoli šventovės ir
ėmė pilti iš boso kažkokį skystį.

- Ateikite pas mane ir gerkite, - šaukė jis, siūlydamas stiklinę su permatomu skysčiu.

Bet žmonės stovėjo ratu ir nedrįso prieiti. Lietaus nebuvo kelinta
savaitė, paskutinės atsargos baigėsi, vandens nebeužteko vaikams,
seneliams ir ligoniams, tai jie stovėjo liūdni ir sukepusiomis lūpomis.

- Ateikit visi, kurie trokštate, - gundė atklydėlis ir kišo stiklinę.

- Mes esame žmonės tikintys ir geriame tik dangaus vandenį, - papurtė galvą kaimo seniūnas.

- Visas vanduo yra dangaus, - įtikinėjo mokytojas. - Vanduo
garuoja nuo žemės, iš jūrų ir vandenynų, vėjas dangumi išnešioja
debesis, prilyja ežerai ir upės, kalnuose susikaupia ledynai, kurie
tirpsta ir virsta gėlo vandens upeliais. Visas vanduo - dangaus dovana,
- įtikinėjo mokytojas.

- Ne, - purtė galvas kaimiečiai. - Mes negalime taip nusidėti.

- Kodėl?

- Mūsų tėvai ir tėvų tėvai gėrė tik nuo stogų surinktą vandenį. Kaip mes įžeisime jų atminimą?

- Tai mūsų istorija, - sakė istorijos mokytojas. - Mes esame
kačmekai ir branginame savo tautos papročius bei tradicijas. Kiekviena
tauta gyva tikėjimu, tik tikėjimu!

- Tai be vandens nėra gyvybės, - ginčijo keliaujantis mokytojas. - Nei
žolė, nei medžiai, nei žmonės, netgi šamanai negali gyventi be vandens!

- Na, jeigu jis būtų bent šventintas, - suabejojo vienas kaimietis,
kuris turėjo didelę šeimą, vandenį jau buvo sugirdęs vaikams ir kelinta
diena pats kentė didelį troškulį. - Aš juk numirsiu, išgėręs
nešventinto vandens…

- Visas vanduo yra šventas ir jo nebereikia šventinti, - atvirai ėmė
piktžodžiauti mokytojas. - Ir lietaus, ir upelio, ir kūdros vanduo yra
dangaus! Koks šamanas gali pašventinti dangų?

Pasipiktinęs kaimas sušurmuliavo.

- Štai, pažiūrėkit!  -  suriko mokytojas ir užsivertęs išgėrė
nešventinto skaidraus skysčio stiklinę. Vyrai išsigandę aiktelėjo, o
kai kurios moterys skardžiai suriko.

- Žiūrėkim, šitas žmogus kris negyvas, - vienas kitam į ausį šnibždėjo vaikai.

Bet vandens išgėręs keistuolis stovėjo.

- Visi kurie trokštate! - šūkavo mokytojas ir pylė sau ant galvos stiklinėmis vandenį. - Ateikit ir gerkit!

- Gal vieną lašelį… - išdrįso narsiausias kaimo vyras. - Nedaug, pusę stiklinės.

Jis išgėrė pusę stiklinės, po to - kitą pusę. Jo akys nušvito. Tai iš tiesų buvo vanduo!

Tada jie puolė vienas per kitą. Gėrė stiklinėmis, atsinešę sėmė ąsuočiais, šaukė ir stumdėsi.

- Nebijokit, vandens užteks visiems! - ramino juos mokytojas. - Ateikit ir gerkit visi!

Bet jie norėjo ne tik atsigerti, bet ir parsinešti atsargų rytojui,
porytojui. Turgaus aikštėje kilo didžiulis ermydelis, visi lakstė su
puodais ir ąsočiais, stumdėsi ir skubėjo, bet vanduo vis nesibaigė.
Visas kaimas, seni ir maži, jau buvo sulėkę į aikštę.

Šventovėj netikėtai suskambo pavojaus varpai. Paskutinį kartą jie skambėjo prieš 20 metų, kai buvo užėjęs maras.

Išsigandę žmonės užčiuvo. Negi vėl?..

Jie nuleido ąsočius su vandeniu ir patraukė pro didžiuosius vartus į šventovę.

- Brangūs kaimiečiai, broliai ir sesės, - sušuko vyriausias šamanas,
palipęs ant didžiausio altoriaus. - Neseniai šamanų hierarchija
sužinojome baisų dalyką. Po mūsų apylinkes klajoja žydų masonas iš
vežioja maru užkrėstą vandenį. Visi, kurie išgeria jo, po kelių dienų
miršta. Miršta ir jų vaikai, ir vaikaičiai, ir taip per devynias kartas
paveldima maro liga. Jei kas matėt kur nors tą diversantą, pasakykite
mums. Tai dar palyginti jaunas vyras, jis važinėja pasikinkęs asilą ir
tampo su savimi metalinį bosą su užkrėstu vandenių, jį siūlo visiems
lengvatikiams. Gal kas matėt kur nors?..

Kaimas stovėjo sustingęs iš baimės. Visi, maži ir dideli, jau buvo atsigėrę užkrėsto vandens.

- Matėm! - sušuko kažkas. - Jis mūsų aikštėje.

Jie pasileido iš šventovės į turgų, nutvėrė keliaujantį žydų masoną ir ėmė
mušti akmenimis, nutempė nuo boso su užkrėstu vandeniu ir ėmė spardyti
kojomis, diversantas dar mėgino kažką jiems pasakyti, bet jie užkišo
burną pakulomis, nuvilko už kojų į šventovę ir ten šamanų patarimu
prikalė prie kryžiaus, o kryžių su prikaltu lavonu pasistatė virš
didžiausio altoriaus.

- Taip bus geriausia, - pasakė vyriausias šamanas. - Visada, kai
norėsite gerti, ateikite čia, žiūrėkit į nukryžiuotą nusikaltėlį, aukokit dievams
vištas bei pinigus ir melskit lietaus. O tie, kurie jau atsigėrėte
užkrėsto vandens, aukokite dvigubai, pirkite mūsų išleistas specialias
induligencijas, eikite keliais per specialiai įsteigtus atlaidus, ir
jūsų kaltė prieš mirtį bus atleista.

Dievai susimylėjo ir kitą dieną kaimui atsiuntė lietaus.

Po to jie už maldas ir aukas dovanojo žmonėms dar didesnę malonę  -
nemirė, net nesusirgo nė vienas  maru užkrėstas kaimo žmogus.

Nuo to
įvykio mūsų tikėjimas dar labiau sustiprėjo, išsiplėtė į gretimus kaimus,
ir dabar niekas aplink nebegeria nešvaraus nešventinto vandens, netgi
tie kaimai, kurie stovi šalia kalnų upelio - jie geria tik šventą
lietaus vandenį, kurio iškaulija, nešdami šamanams vištas, kalakutus,
avis, veršius, žuvį ir pinigus, lankydami specialius atlaidus prie
nukyžiuotojo mumijos. Senesni žmonės sako, kad tas nukryžiuotasis  -
vienas iš kažkokių dievų,  nusileidęs iš dangaus  ir uždraudęs žmonėms
gerti šamanų nepalaimintą vandenį.

Aš irgi didžiuojuosi, kad gyvenu mūsų kaime, kad lankau mūsų
šventovę, kad esu kačmekas ir kad mano tikėjimas tvirtas tarsi
kalėjimo siena. Amen.

Bus daugiau (tikriausiai)

 


Atgal į: Sudaužytas pasaulis VII