Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-06-13

Mesje, kokio pageidautumėt Jėzaus?

Publikuota: Liudijimai

Netyčia aptikau religingo žmogaus puslapį, kuriame jis rašo: “Negaliu sau įsivaizduoti pakrantėje sėdinčio ir kitus į šuns dienas dedančio Kristaus, kurio tinklus pametę žvejai klaustų: “Mokytojau, kur gyveni?”..


Įdomu, kokį Jėzų jis galėtų sau įsivaizduoti?


“Gal tikrai turiu nusispjauti į tuos, su kuriuo dalinuosi savo tikėjimu ir užsidaryti maldai kambarėlyje, prieš tai įsitikinęs, kad nuo sienu visi stabmeldiški paveikslai nukabinti? Galbūt iš tiesų nieko šiame pasaulyje nėra tikriau nei šv. Raštas?” - abejoja parapijietis kitame sakinyje, ir pasidaro aiškiau, kokio Jėzaus pageidautų šitas žmogus.


Jis norėtų tokio Ganytojo, kuris žodžiais draustų garbinti drožinius, lipdinius ir paveikslus, bet atėjęs padėtų visas tas šventenybes sukabinti ant sienos. Tokio, kuris pacituotų Šventąjį Raštą ir čia pat pasakytų: “Neimk šito į galvą, pasaulyje yra svarbesnių dalykų už Raštą. Sekmadienius švęsk, nueik į bažnyčią, ir bus viskas OK.”


Kai buvau labai priklausomas nuo alkoholio, aš irgi norėjau panašaus Jėzaus. Tokio, kuris nebartų už gėrimą ir dar nupirktų alaus pagirioms…


Bet Jis buvo kitoks. Manęs jis nepasmerkė, bet nuolatos smerkė nuodėmę. Religingi žmonės šitų dalykų nemoka skirti, todėl mirtinai įsižeidžia, kai kritikuojami jų blogi darbai. Jie tapatina save su darbais, todėl, gindamiesi nuo tariamo pasmerkimo, ima ginti blogus savo darbus. Stabmeldžiai gina savo stabus, kunigai - savo magiją, davatkos - veidmainystę. Norėdamos apginti girtaujantį ir vaikus tvirkinantį kunigą, jos gina net girtuoklystę ir pedofiliją.


Jėzus šitų dalykų niekada negynė.


Ilgai negalėjau suprasti, ar Jis švelnus, ar griežtas.


Taip, Jis švelnus, nes nepasmerkė nė vieno nusidėjėlio, netgi savo žudikų.


Bet Jis griežtas ir smerkiantis nuodėmę. Štai kaip Jis kreipėsi į tų laikų davatkas (tada jos vadinosi fariziejais):


12:34 Angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gera, būdami blogi?! Juk lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Mt


Arba:


23:33 Gyvatės! Angių išperos! Kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą?! Mt


Beje, Jis pats sufleravo, kaip būtų galima ištrūkti nuo pasmerkimo - reikia nusigręžti nuo savo religinių tradicijų ir paklusti Žodžiui, tik Žodžiui. Suklydus - dar ne tragedija, nes Tėvas laukia visų savo vaikų paklydėlių - tereikia nusigręžti nuo nuodėmės ir atsigręžti į Tėvą.


Argi tai nėra paprasta?


Paprasta, nes nebereikia apsivalymo ir aukojimo ritualų, tarpininkų kunigų armijos, brangiai kainuojančių šventykų, nepakeliamų šventyklos mokesčių. Užsidarai kambarėlyje ir kalbiesi su Tėvu akis į akį. O ir kalbėti daug nėra ko - dar nepasakius žodžio, Tėvas jau žino, ko mums iš tiesų reikia. Svarbu, kad būtų atvirai, iš širdies į širdį. Teesie Tavo valia, ir bus viskas gerai…


Sudėtinga, nes religinė aplinka ir vidiniai įpročiai tempia į kitą pusę. Kaip aš nusigręšiu nuo kitų davatkų, su kuriomis kartu ėjau keliais apie bažnyčią, kartu traukiau ieškoti Dievo po šventas žemes, kartu klūpojau po Marijos paveikslu, kartu uosčiau šventuosius smilkalus? Ką pasakys kunigas? Ką pasakys pastorius?


Negalėdamas apsipręsti ir pasirinkti, žmogus ima ieškoti moralinio kompromiso. Ar nebūtų galima garbinti Bibliją ir kartu nusispjauti į kai kurias jos vietas? Ar nėra įmanoma garbinti Jėzų, bet paklusti savo dvasiniam tėvui ir vieną kitą Jėzaus nurodymą truputuką pakooreguoti? Negi Jėzus - raidės žmogus? Negi Jis šauks ant manęs?


Jis šauks, ir dar kaip šauks!


Jis ir dabar šaukia visus:


11:28 Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu. Mt


Tų, kurie nenori girdėti, laukia sava perspektyva:


12:47 Jei kas klausosi mano žodžių ir netiki, Aš jo neteisiu, nes atėjau ne teisti pasaulio, bet gelbėti pasaulį.


12:48 Kas mane atstumia ir mano žodžių nepriima, tas turi savo teisėją: žodis, kurį kalbėjau, teis jį paskutiniąją dieną. Jn


Dabar sprękite patys, ar Jėzus atėjęs padės katalikui sukabinti ant sienos uždraustus stabus, ar pabėgės iki parduotuvės man pagiringam alaus…


 Religija prieš Jėzų


Atgal į: Mesje, kokio pageidautumėt Jėzaus?