Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-04-20

Ar Jėzus buvo baptistas? Ar katalikas?..

Publikuota: Liudijimai

“Petrai, ar tu lankaisi baznycioje? Kokioje parapijoje? Ar baptistu? Evangeliku?Kokioje…? Negaliu suprasti kas tavo akimis baznycia…” - paklausė bevardis skaitytojas po mano straipsnio “Didžioji sumaištis“.


“Aš priklausau tai pačiai Bažnyčiai, kuriai priklauso Jėzus, - atsakiau jam. - Jeigu Jėzus priklauso baptistams, tai ir aš - baptistas, jeigu įsirašė į evangelikus arba katalikus - tai ir aš evangelikas arba katalikas.
Bet kažkodėl abejoju dėl Jo narystės kažkuriai sektai”.


“O laidos pagal kieno tradicijas?” - pasibaisėjo žmogus, išduodamas savo baimes.


Tikrai, daugeliui yra svarbu, kaip jį laidos. Ar kaip Liuterio, ar kaip popiežiaus, ar kaip Kalvino sekėją? O gal kaip mažesnės, mažai kam žinomos Andželikos, Lino, Simono sektos narį?


Pasirodo, skaldytis buvo pradėję pirmieji krikščionys. Dar pirmajame amžiuje apaštalas Paulius rašė korintiečiams:


“Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip kalbėtumėte ir nebūtų tarp jūsų susiskaldymų, bet kad būtumėte tobulai suvienyti vienos minties ir vieno sprendimo.
Mat Chlojės namiškiai pranešė man apie jus, mano broliai, kad tarp jūsų esama kivirčų.
Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako: “Aš esu Pauliaus”, “aš - Apolo”, “aš - Kefo”, “o aš - Kristaus”.
Argi Kristus padalytas? Argi Paulius buvo už jus nukryžiuotas? Argi vardan Pauliaus buvote pakrikštyti?” 1Kor 1:10-13


Perfrazavę apaštalo žodžius, šiandien galėtume klausti: ar Liuteris buvo už jus nukryžiuotas? Ar popiežius? Ar Kalvinas? Ar Andželika, ar Linas?..


Tačiau apaštalas ne pirmasis susidūrė su Jėzaus mokinių noru apsiriboti religinėmis pertvaromis. Pirmieji Jėzaus sekėjai mėgino sukurti kažką panašaus į religinę instituciją. Štai ši istorija:


“Jonas Jam tarė: “Mokytojau, mes matėme vieną, kuris nevaikščioja su mumis, bet Tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis mūsų neseka”.
Jėzus atsakė: “Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti.
Kas ne prieš mus, tas už mus”. Mk 9:38-40


Pirmųjų Jėzaus mokinių supratimu, ši religinė organizacija turėjo turėti savo struktūrą, tam tikrą hierarchiją. Kai Jėzaus nebuvo šalia, jie net surengė kažką panašaus į šių dienų popiežiaus rinkimus:


“Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie Jėzus juos paklausė: “Apie ką kalbėjotės kelyje?”
Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias.
Atsisėdęs Jis pasišaukė dvylika ir tarė: “Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!” Mk 9:33-35


Jėzaus nurodymas buvo aiškus ir nedviprasmiškas, Mokytojas jį kartojo daugybę kartų, bet mokinių siekimas valdžios buvo stipresnis. Dėl jo net imta ieškoti… protekcijos. Visai kaip mūsų laikais:


“Tada prie Jėzaus priėjo Zebediejaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir, pagarbinusi Jį, ėmė kažko prašyti.
Jis paklausė jos: “Ko nori?” Toji atsakė: “Leisk, kad šitie abu mano sūnūs Tavo karalystėje sėdėtų vienas Tavo dešinėje, o kitas kairėje”.
Jėzus atsakė: “Nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią Aš gersiu, ir būti krikštijami krikštu, kuriuo Aš krikštijamas?” Jie atsakė: “Galime”.
Tuomet Jis tarė: “Mano taurę, tiesa, gersite, ir krikštu, kuriuo Aš krikštijamas, būsite pakrikštyti, bet vietą mano dešinėje ar kairėje ne Aš duodu; tai bus tiems, kuriems mano Tėvo paruošta”.
Tai išgirdę, kiti dešimt mokinių supyko ant dviejų brolių.
O Jėzus, pasikvietęs juos pas save, tarė: “Jūs žinote, kad pagonių valdovai jiems viešpatauja ir didieji juos valdo.
Bet tarp jūsų taip neturi būti. Kas iš jūsų nori būti didžiausias, tebūnie jūsų tarnas,
ir kas nori būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas.
Ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad Jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį”. Mt 20:20-28


O, kad šituos Jėzaus žodžius išgirstų šių dienų aukštieji hierarchai - visi tie ekscelencijos, eminencijos, patriarchai ir kiti didžiųjų religinių organizacijų vadai bei liliputinių sektų ambicingi vadukai!..


Esu tikras - jie būtų priversti išgirsti, jeigu Jėzaus žodžius girdėtų religinga minia. Iš kur būtų didžiųjų hierarchų ir mažųjų vadukų puikybė, jeigu jų nebegarbintų  nuolankūs tarnai - visi tie fanatikai, kurie čiumpa už gerklės kiekvienam, kas nepriklauso jų teisingiausiai bažnyčiai?


Religija prieš Jėzų


Atgal į: Ar Jėzus buvo baptistas? Ar katalikas?..